لینک های دسترسی

افزایش میزان خشونت در افغانستان


افزایش میزان خشونت در افغانستان

راپور سازمان ملل متحد نشان میدهد که میزان خشونت ها در افغانستان در مقایسه به سالهای گذشته و مسایل اقلیمی، افزایش قابل ملاحظه ای پیدا نموده است.

راپور سازمان ملل متحد نشان میدهد که میزان خشونت ها در افغانستان در مقایسه به سالهای گذشته و مسایل اقلیمی، افزایش قابل ملاحظه ای پیدا نموده است.

آقای بانکیمون سکرتر جنرال سازمان ملل متحد، در یک گزارش تازه میگوید: خشونت ها در افغانستان بد تر شده است.

گزارش که در اخیر هفته ای گذشته به نشر رسید، میگوید: رقم بم گذاری های کنار جاده در سه ماه اول سال، در مقایسه با سال ۲۰۰۹، ۹۴ فیصد افزایش یافته است.

همچنان در گزارش آمده است که، رقم حملات انتحاری توسط شورشیان 45 در صد افزایش داشته، در حالیکه رقم حملات انتحاری مغلق، دو چند شده اند، که این وضیعت نشان دهنده ای رشد توانایی دهشت شبکه ای دهشت افگنی است که در ارتباط با القاعده قرار دارند.

باوجود این احصائیه گیری ترسناک، سخنگوی ناتو میگوید: نیرو های بین المللی در راه درست روان هستند و انتظار میرود کهتوسعه و پیشرفت در مبارزه علیه شورشیان، در ماه اگست سال روان دیده شود.

عبدالهادی خالد که سابق بحیث معین امنیتی وزارت امور داخله ایفای وظیفه نموده است، به صدای امریکا گفت: نیرو های خشن تری ضرورت اند تا خشونت را کاهش دهند.

هادی: "من فکر نمیکنم که جنگ افغانستان فقط یک جنگ نظامی باشد، بلکه جنگ فقر، ضعف اداره و جنگ فساد است. همه ای این مسایل با هم یکجا اند."

او میافزاید کنفرانس بین المللی ماه آینده در کابل کلیدی است برای حل این موضوعات، زیرا وی انتظار دارد تا اشتراک کننده گان کنفرانس بالای موضوعات مختلف به شمول پلان انتقال کنترول امنیت از ناتو به نیرو های افغان، بحث نمایند.

گزارش سازمان ملل متحد میگوید که بیشترین خشونت ها در ساحات جنوبی و جنوب شرقی رخ داده است. این مناطق پایگاه طالبان طالبان به شمار آمده و نفوذ قوای خارجی درآن مناطق، طی سال روان دیده شده است.

زمانیکه ناتو تصمیم دارد تا برای عملیات در کندهار آماده گی بگیرد، رئیس مرکز مطالعات پالیسی و تحقیق افغانستان, آقای هارون میر میگوید: هرگونه عملیات نظامی در قندهار بعید به نظر میرسد.

ناتو آرزومند است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان قادر خواهد شد تا مذاکرات تازه ای با کمک حکومت پاکستان، با طالبان انجام دهد.

هارون: "آرزوی ناتو همین است. آنها باور دارند که عملیات آهنا به تنهایی نمیتواند کمیت طالبان رادر افغانستان کاهش دهد.از همین سبب ناتو امید وار است که این راه آنها را به موافقتی میان حامد کرزی و پاکستان برساند."

آقای میر میافزاید بسیاری از مقامات عالی رتبه ای پاکستان قبلا از کابل دیدن نموده اند و انتظار دارد تا حامد کرزی نیز به زودی از اسلام ۀباد دیدن نماید.

در عین زمان تحلیل گران پیشبینی مینمایند که انتخابات پارلمانی ماه سپتمبر، سطح خشونت ها را افزایش میدهد.

XS
SM
MD
LG