لینک های دسترسی

حمایت تخنیکی "فائو" از سیستم آبیاری افغانستان


حمایت تخنیکی "فائو" از سیستم آبیاری افغانستان

سازمان زراعت و مواد خوراکه ملل متحد حمایت تخنیکی خود را برای احیای سیستم آبیاری عنعنوی و خراب شده افغانستان تقویت می کند.

بیانیه مطبوعاتی این سازمان حاکی است این حمایت، کمک به زارعین برای بلند بردن سطح تولید محصول شان می باشد.

هدف این طرح همچنین بهبود دانش ومهارتی است که زارعین برای حفظ سیستم آبیاری شان لازم دارند.

فائو، یا سازمان زراعت ومواد خوراکه ملل متحد موافقت نامه یی به ارزش 27 میلیون و 700 هزار دالر را با وزارت انرژی و آب افغانستان برای تهیه همکاری تخنیکی امضا کرد.

این همکاری شامل تخصص و آموزش برای اجرای پروژه اعاده و انکشاف آبیاری است.

XS
SM
MD
LG