لینک های دسترسی

نگرانی مدافعین حقوق زنان از مذاکره با طالبان


یک گروه عمدۀ مدافع حقوق بشر، بر حکومت افغانستان و شرکای بین المللی آن اصرار میورزد تا دست آورد های زنان در افغانستان را قربانی مذاکرات با طالبان نسازند.

دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی بروز سه شنبه اعلام نمود که حکومت افغانستان نیازمندی محافظت از زنان را در برنامه های ادغام دوبارۀ جنگجویان طالب نادیده گرفته است.

دیدبان حقوق بشر میگوید حق کار، تعلیم و تربیه و مشارکت سیاسی زنان باید در هرگونه روند صلح بشکل واضح حفظ شود.

گزارش به مناطق تحت ادارۀ طالبان اشاره میکند که آن گروه زنان را بخاطر فراگیری تعلیم و تربیه و ادامۀ کار مورد تهدید قرار داده، بالای آنها حمله نموده و حتی آنان را به قتل رسانیده اند.

دیدبان حقوق بشر میگوید حسابدهی به جرایم جدی باید اساس مصالحه باشد و اصرار میورزد تا افراد با سابقۀ بدرفتاری علیه زنان باید به قدرت نرسند.

دیدبان حقوق بشر هشدار میدهد که حکومت حامد کرزی شاید در بخشی از موافقۀ با طالبان آماده شود حقوق زنان را بمخاطره قرار دهد.

XS
SM
MD
LG