لینک های دسترسی

آغاز برنامه های تقویت و انکشاف مؤسسات تحصیلات عالی


آغاز برنامه های تقویت و انکشاف مؤسسات تحصیلات عالی

سیمینار دو روزه یی به منظور بلند بردن ظرفیت های مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی وزارت تحصیلات عالی افغانستان با کمک بانک جهانی برپا شده است.

مسؤولین و نماینده گان دوازده پوهنتون خصوصی و دولتی این کشور اشتراک نمودند.

مسؤولین تحصیلات عالی افغانستان می گویند، در حال حاضر مؤسسات دولتی و غیر دولتی با مشکلات متعددی مواجه می باشند که با درنظرداشت این علت وزارت تحصیلات عالی یک استراتیژی همه جانبۀ توسعه و ارتقای ظرفیت های موسسات تحصیلات عالی را یک سال قبل طرح نمودند.

محمد عثمان بابری معین وزارت تحصیلات عالی افغانستان می گوید وزارت تحصیلات عالی تلاش دارد که در قدم اول برای مؤسسات تحصیلات عالی در افکار عامه ذهنیت سازی نمایند و از طرف دیگر ظرفیت های مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را بلند ببرند.

محمد عثمان بابری معیین وزارت تحصیلات عالی افغانستان

مسؤولین بانک جهانی می گویند، از سال ۲۰۰۵ به این طرف برای انکشاف و ارتقای تحصیلات عالی برنامه های انکشافی را به راه انداخته اند که تاهنوز در حدود ۶۰ ملیون دالر امریکایی را به مصرف رسانیده اند.

خانم سوزانا، نماینده بانک جهانی در عرصه تحصیلات عالی گفت آنها آرزو دارند که در بخش تحصیلات عالی افغانستان پیشرفت های لازم صورت بگیرد و بانک جهانی برای انکشاف مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی متعهد می باشد.

محصلین و مسؤولین تحصیلات عالی افغانستان می گویند هنوز هم مشکلات جدی بر سر راه مؤسسات تحصیلات عالی وجود دارند.

به گفته آنها بلند بودن فیس(هزینه) پوهنتون های خصوصی، کمبود استادان با تحصیلات عالی و متفاوت بودن نصاب های درسی در پوهنتون های خصوصی از جمله مشکلاتی است که محصیلن با آن مواجه می باشند.

XS
SM
MD
LG