لینک های دسترسی

واشنگتن پست: سراب خروج از افغانستان


واشنگتن پست: سراب خروج از افغانستان

واشنگتن پست می نویسد درماه های اخیر خبرهای مربوط افغانستان درمطبوعات جهان کمتر بازتاب می یابد و دلیل آن ازیک طرف فروکش کردن جنگ واز طرف دیگر انقلاب هایی است که درجهان عرب به وقوع می پیوندند.

به نوشته روزنامه گرم شدن هوا از یک طرف جنگ ها را گرمتر می سازد و از طرفی هم بحث هایی را روی پالیسی واشنگتن برمی انگیزد. اما خلاصه تمام آنها این خواهد بود که ازتابستان سال گذشته به این طرف به برکت اردوی امریکا طالبان از مناطق وسیع تحت کنترول شان درجنوب افغانستان رانده شده اند.

روزنامه می افزاید، درماهای آینده طالبان باردیگر درصدد خواهند برآمد تا به مناطق از دست رفته شان دوباره برگردند، اردوی امریکا خواهد کوشید از این مناطق دفاع کند و براک اوباما با تیم ملکی خویش درصدد خواهد شد تا راه های بیرون رفت را جستجو نماید.

واشنگتن پوست می نویسد، اوباما به زودی تصمیم خواهد گرفت تا به چه تعداد عساکر امریکایی در این تابستان از افغانستان خارج شوند، زیرا او وعده سپرده است که به تعقیب ازدیاد عساکرش در کشور درجولای امسال تعدادی را دوباره ازافغانستان خارج نماید. اما به اساس یک گزارش واشنگتن پوست همکاران اوباما خزان سال ٢٠١٢ را برای خروج سی هزارعسکردرخواست می کنند. سوال می شود چرا خزان سال ٢٠١٢؟

روزنامه می نویسد حتی اکثریت افغان ها می گویند که این موعد سر و کاری با اوضاع کشورشان ندارد. به نوشته روزنامه، طوری که معلوم می شود خروج قوا ممکن با مساعی برای حل سیاسی بین طالبان و حکومت افغانستان توأم باشد.

واشنگتن پست: سراب خروج از افغانستان
واشنگتن پست: سراب خروج از افغانستان

واشنگتن پست، هلری کلنتن وزیرخارجه امریکا دریک بیانیه اش درفبروری گذشته از ازدیاد مساعی دپلوماتیک خبرداد که مطابق به آن در لحن امریکا درخصوص مذاکره با طالبان یک نوع نرمش احساس می گردید.

روزنامه می نویسد حکومت امریکا خاموشانه حکومت ترکیه را ترغیب می کند تا با گشایش دفتری برای طالبان در این کشور موافقت نماید تا ازاین طریق با طالبان درمفاهمه بازگردد.

واشنگتن پوست می نویسد، راه حل سریع اغوا کننده جلوه می کند. مشکل پا برجا می باشد زیرا این مسئله فریبنده است. نه تنها فرصتی وجود ندارد که با طالبان معامله یی کاری را انجام داد، بلکه تعقیب این راه ممکن وضع سیاسی افغانستان را از بد بدتر خواهد ساخت.

روزنامه می نویسد که این مسئله از جانب عبدالله یکی ازمجاهدین و وزیرخارجه اسبق و کاندید ریاست جمهوری افغانستان عنوان شده است. او که یکی از قویترین طرفداران دموکراسی سیاسی به حساب می رود درطی سفری به واشنگتن از امریکا خواسته است که به سرمایه گذاری منابع برای ساختن یک افغانستان دموکراتیک ادامه دهد. اواظهار شک و تردید می کند که عملیات نظامی و مذاکره با طالبان مشکل را حل خواهد کرد. او می گوید چنین نظری مطرح شده است که افغانستان به دموکراسی ضرورتی ندارد و یا دراین کشورامکان پذیر نمی باشد.

او گفته است که طالبان درصدد شمولیت دراین حکومت نیستند بلکه می خواهند سیستم خود را جایگزین آن سازند. عبدالله گفته است که پاکستان نمی خواهد معضل افغانستان به این شیوه حل گردد.

او گفته است که هرگاه طالبان درافغانستان پایگاه خویش را مستحکم سازد، ایشان درصدد خواهند برآمد تا حکومت را دراسلام آباد نیزسرنگون سازند. عبدالله می خواهد سرمایه گذاری درافغانستان ادامه یابد، ولی او نیز اذعان می دارد که راه بیرون رفت از این معضل آسان به نظر نمی رسد.

XS
SM
MD
LG