لینک های دسترسی

Breaking News

واشنگتن پست: شبکه حقانی با گروه طالبان همکار است ولی تحت فرمان آن نیست


واشنگتن پست: شبکه حقانی با گروه طالبان همکار است ولی تحت فرمان آن نیست

روزنامه واشنگتن پست درشماره ٢٩ ماه می مطلبی درمورد گروه حقانی به نشررسانیده می نویسد که این شبکه یکی از مخاصمین سخت سر درجنگ افغانستان جلوه کرده است.

واشنگتن پست می نویسد، امریکا می داند درکجا این خانواده شورشی مخوف رادرجنگ افغانستان پیدا نماید. به عساکر امریکایی معلوم است که قصری را که جلال الدین حقانی بنا کرده است ویا مسجدی را که اوبا مصرف گزافی ساخته است درکجا موقعیت دارد. پایگاه او به فاصله ٣٢ کیلومتری درخاک پاکستان قراردارد.

به نوشته روزنامه امریکایی ها ازکاروبار ترانسپورتی و باربری او خبردارند. پسران حقانی درحدود سه هزار جنگجویان را درصفوف خویش دارند. آنها درکمپ هایی در آن طرف خط دیورند درمورد ایستادگی دربرابرتحقیق و فیرراکت تربیت می بینند. اما سرکوب کردن گروه حقانی یک مسئله جدا گانه است.

روزنامه به دوام مطلب از قول یکی ازقوماندانان امریکایی درولایت خوست می نویسد که می گوید حقانی یکی از مقاومترین گروهای جنگی درمنطقه می باشد. گروه حقانی نسبت به طالبان نفرات کمتردارد و هم نسبت به القاعده کمتر مشهور می باشد ولی با آنهم برای عساکر امریکایی یک چلنج عمده درزمانی به شمارمی رود که تمرکز جنگ اکنون به طرف سرحدات با پاکستان معطوف گردیده است.

روزنامه می نویسد درحالیکه امریکا سعی می کند به وساطت آلمان با گروه طالبان کنار بیاید ولی هنوز درشرق افغانستان گروه حقانی فعالیت دارد که به هیچ وجه خواهان صلح از طریق مسالمت آمیز نمی باشد.

واشنگتن پست می نویسد که گروه حقانی دربرابربسیاری ازخطرها محفوظ است ولی یگانه خطر به این گروه حملات گاه گاه طیارات بی پیلوت امریکایی می باشد. این گروه از سرحد مشکل و قابل نفوذ استفاده کرده و ازآن درقاچاق و سایر کاروباربهره می برد. نظر به گزارش های در دست نظامیان امریکایی این گروه ازارتباطات قومی استفاده کرده و تحت حمایه "ای اس ای" پاکستان قراردارد. این گروه خواهان پول و اقتدار می باشد و هرگاه ضرورت شود درمذاکرات دست بالا داشته باشد.

واشنگتن پست می نویسد که گروه حقانی گرچه باطالبان همکاری دارد اما به هیچوجه تحت فرمان ملاعمر قرارندارد. حتی بعضی اوقات از طالبان باج نیز می گیرند. گفته می شود که افراد حقانی از راه های صعب العبوربه افغانستان داخل شده بعد از چند هفته جنگ درافغانستان دوباره عازم پاکستان می شوند. آنها برای این که کشف نشوند ازوسایل الکترونیکی و تیلفون استفاده نمی کنند.

روزنامه می نویسد باوجودیکه صدها تن از افراد گروه حقانی درجنگها ازبین می روند ولی درمقابل به صدها تن که درمدارس مذهبی پاکستان مصروف تدریس اند دوباره صفوف گروه حقانی را پرمی نمایند. گرچه حقانی خودش ازصحت خوب برخوردارنیست ولی پسران او فعال اند وپول زیادی را از منابع مختلف بدست آورده و خواهان نوع حاکمیت حکومتی اند ولی ایدیالوژی درکار آنها آن قدردخیل نمی باشد.

XS
SM
MD
LG