لینک های دسترسی

براى ٣٣ ولسوالى از ١٢ ولايت امتحان رقابتى آزاد گرفته شد


براى ٣٣ ولسوالى از ١٢ ولايت امتحان رقابتى آزاد گرفته شد

در سلسله آوردن اصلاحات در نهاد هاى حکومتى که در اولويت هاى کارى حکومت بشمار ميرود، بروز پنجشنبه يک امتحان رقابتى براى پسته های ٣٣ ولسوالى از ١٢ ولايت کشور در کابل گرفته شد.

غلام جيلانى پوپل، رييس اداره مستقل اورگان هاى محلى و احمد مشاهد، رييس اداره مستقل اصلاحات ادارى و خدمات ملکى در يک نشست خبرى در کابل گفتند که اين امتحان رقابتى از جانب اورگان هاى ذيربط مسلکى تحت نظارت جامعه مدنى و رسانه ها به گونه شفاف اخذ ميگردد، و در مراحل بعدى کليه ولسوالان از طريق امتحان رقابتى آزاد تعيين بست خواهد شد.

آقاى پوپل با بر شمارى مزاياى پروسه اصلاحات ادارى بخصوص در اورگان هاى محلى گفت:

''تجربه ما نشان داده است که مامورين و ولسوالانى که از طريق پروسه رقابت آزاد مقرر مى شوند، وفادارى شان به نظام و همچنان از نگاه کفايت کارى بلند تر ميباشد. و کسانى که به ملحوظات سياسى مقرر ميشوند زياد وفادار به اشخاص اند. ما ميخواهيم که ادارات اورگان هاى محلى را غير سياسى بسازيم.''

روساى اداره هاى اورگان هاى محلى و اصلاحات ادارى و خدمات ملکى مواصفاتى را که براى تعيين ولسوالان در نظر داشتند بسيار کلى بوده در پنج کتگورى چون وفادارى به نظام و قانون اساسى کشور، داشتن صلاحيتهاى رهبرى، صلاحيت هاى مديريتى، ماضى خوب و متهم نبودن به جرايم سنگين چون قاچاق مواد مخدر و در آخر هم درجه تحصيلى حد اقل ليسانس را ياد کردند. آقاى مشاهد تجربه ٣ ساله مرتبط به وظفيه را هم علاوه کرد.

جيلانى پوپل، رييس اداره اورگان هاى محلى رسم چند دهه اخير که ولسوالان بايد از محل باشند – را مربوط به ماضى دانسته گفت: "اکنون آن مرحله گذشته است که ولسوالان از محل باشند. ما فعلا در ولايت اورزگان ولسوال از کنر داريم. فقط شايسته سالارى مهم است - هر که امتحان رقابتى آزاد را موفقانه سپرى کند کافى است. متباقى حکومت لزوم ديد خود را دارد که در کجا بحيث مامور خدامات ملکى وظیفه مينماید.

از جمله ٨٩ تن شرکت کننده گان امتحان رقابتى که داراى سنين مختلف ( ٢٧ تا ٦٠ ) بودند تقريبا همه از پروسه امتحان خرسند بودند و چنان معلوم ميشدند که گويا همه اينها بحيث ولسوال پذيرفته شده اند.

غلام فاروق فرهاد، کانديد براى ولسوالى انخوى ولايت جوزجان، غلام محمد فرزام، کانديد براى ولسوالى مرامور ولايت دايکندى، اصرار الله قاري زاده، کانديد براى ولسوالى بهسود ولايت ننگرهار و ديگران بدون استثناء از روند جارى امتحان اظهار رضايت کردند.

در جمله شاملان امتحان رقابتى آزاد براى پست ٣٣ ولسوالى نام هيچ کانديد زن به مشاهده نرسيد. در مورد مذکر بودن پروسه يا به اصطلاح مردانه بودن اين پست ها آقاى آصف فياض، از کميسيون مستقل اداره اصلاحات ادارى و خدمات ملکى گفت:

''هر چند در قانون خدمات ملکى بر هر تبعه افغان اين فرصت داده شده است که اگر واجد شرايط باشند بيايند خود را کانديد نمايند، اما درين قسمت خود خانم ها علاقه نگرفتند. از جانب کميسيون اصلاحات ادارى و خدمات ملکى و همچنان اداره اورگان هاى محلى کدام مشکلی وجود ندارد.''

آقاى پوپل و احمد مشاهد گفتند: "اداره اصلاحات ادارى و خدمات ملکى پنج سال است که فعالیت دارد. این مرحله اول است که امتحان رقابتى آزاد را براى ولسوالان به راه انداخته است.

XS
SM
MD
LG