لینک های دسترسی

تشدید احتجاجات ضد حکومت در یمن


تشدید احتجاجات ضد حکومت در یمن

صد ها تن از حامیان حکومت با استفاده از دنده های چوبی و قمه ها بر محصلینی حمله نمودند که برای روز ششم علیه حکومت در صنعا، مرکز یمن به احتجاج شان ادامه می دادند.

محصلین نیز با پرتاب سنگ به جواب متقابل پرداختند.

حد اقل چهار تن بروز چهارشنبه در حالی جراحت برداشتند که صد ها محصل تلاش نمودند از سوی پوهنتون صنعا بسوی مرکز شهر احتجاج نمایند.

عبدالله النوصیر یکی از احتجاج کنندگان حامی حکومت یمن به آژانس خبررسانی رویترز گفت که در خطاب به عرب های جوان در پوهنتون صنعا، با به آنچه که در مصر و تونس اتفاق افتاد معتقد نیست. رژیم در یمن سقوط نخواهد کرد. نفرین خدا بر آنهایکه باد که علیه حکومت دست به احتجاج میزنند.

پولیس یمن برای جلوگیری از احتجاج مصحلین و متفرق نگهداشتن حامیان حکومت دست به فیر های هوائی زد ولی با هم هر دو جانب درگیر شدند.

محصلین یمنی خواهان برکناری علی عبدالله صالح رئیس جمهور آنکشور میباشند.

مظاهره کنندگان با الهام از احتجاجات 18 روزۀ مصر که باعث برکنار حسنی مبارک گردید، از جمعۀ گذشته به تظاهرات آغاز نموده اند.

ولی حامیان علی عبدالله صالح در مقابل فعالین مخالف ایستادگی نموده اند که باعث درگیری ها گردید.

رئیس جمهور یمن در اویل ماه جاری اعلام نمود که وی بعد از پایان دورۀ ریاست جمهورییش در سال 2013 در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک نخواهد نمود. او از سال 1978 بدینسو زمام آنکشور را در دست دارد.

XS
SM
MD
LG