لینک های دسترسی

نظری به یگانه مارکیت زنانه کابل


مغازه زنان در کابل
فروشند گان زن در بازار های شهر کابل خواستار گسترش مارکیت های زنانه هستند و میگویند باید در تمام مارکیت ها برای خانم ها نقاط خرید مشخص در نظر گرفته شود. در حال حاضر باغ زنانه کابل یگانه محلی است که بخشی از آن در اختیار زنان دکاندار و فروشنده قرار دارد.

اما شماری از زنان که در مارکیت های شهر کابل فروشنده گی میکنند میگویند با مشکلات و تهدیدات فروان رو به رو هستند و از طرف برخی افراد آزار و اذیت میشوند.

با وجود مشکلات و محدویت های فروان، شماری از زنان افغان در سال های اخیر در راه تجارت، فروشنده گی و دکان داری گام نهاده و کوشش دارند که این مسیر را با مؤفقیت طی کنند.

باغ زنانه کابل یکی از محلاتی است که این زنان کوشش میکنند در آن جای برای کسب و کار خود بدست بیاورند. این زنان از پیشه شان ابراز رضایت میکنند و میگوید فروشند گی تغییرات قابل ملاحظه ای را در زنده گی آنان به وجود آورده است.
XS
SM
MD
LG