لینک های دسترسی

Breaking News

ماده ۵۰۸

دسترسی

ادارۀ رسانه جهانی ایالات متحده متعهد است تا برای افراد دارای معلولیت، مردم عام و کارمندان دولت، به وبسایت‌های خود دسترسی فراهم کند.

برای تحقق این تعهد، ما مقتضیات ماده ۵۰۸ قانون توانبخشی را مراعات خواهیم کرد. ماده ۵۰۸ ایجاب می‌کند که افراد دارای معلولیت، مردم عامی که خواهان معلومات یا خدمات از ما اند، به همان پیمانه معلومات و اطلاعاتی دسترسی داشته یا از آن استفاده کنند که افراد عام بدون معلولیت به آن دسترسی دارند، مگر اینکه با یک وضعیت غیرمنتظره روبرو شده باشیم.

ماده ۵۰۸ همچنین ایجاب می‌کند که تمام کارمندان دولت فدرال که معلولیت دارند به همان اندازه به معلومات و اطلاعات دسترسی داشته و از آن استفاده کنند که کارمندان بدون معلولیت به آن دسترسی دارند، مگر اینکه با یک وضعیت غیرمنتظره روبرو شده باشیم.

اگر طرح و پرداخت محتویات وبسایت‌های ما به دسترسی شما به معلومات خلل ایجاد کند و این عدم دسترسی بنابر معلولیتی باشد که در قانون توانبخشی از آن تعریف شده است، لطفاً با ما به تماس شوید تا با شما کمک کنیم.

برای اینکه بتوانیم به ممدترین روش به شما پاسخ دهیم، لطفاً ماهیت مشکل دسترسی، طرحی که شما برای دریافت مطالب ترجیح می دهید، لینک محتوایی که شما با آن مشکل دارید و معلومات تماس خود را فراهم کنید.

طرزالعمل‌های رسیدگی به شکایات ماده ۵۰۸

بر اساس ضمایم ماده 508 قانون توانبخشی که در سال 2001 نافذ شد، هر ادارۀ فدرال باید اطمینان حاصل کند که تکنالوژی معلوماتی را که تهیه، تدارک، حفظ یا استفاده می‌کند، برای تمام افراد دارای معلولیت که کارمندان دولت فدرال یا متقاضیان دولت اند و یا مردم عام که تقاضای معلومات و یا خدمات را از ادارۀ فدرال دارند، قابل دسترس باشد. ماده ۵۰۸ به افراد اجازه می‌دهد تا شکایات اداری و اقدامات مدنی محدود به فراهم نکردن تکنالوژی قابل دسترس، را علیه ادارۀ مد نظر درج کنند. مقررات ایجاب می‌کند که ادارات دولت فدرال شکایات مرتبط با ماده ۵۰۸ را مطابق طرزالعمل‌های رسیدگی به شکایات ماده ۵۰۴ رسیدگی کنند.

اگر شما یک فرد عام، کارمند و یا درخواست کننده وظیفه در ادارۀ رسانه جهانی ایالات متحده استید که بنابر معلولیت می‌خواهید شکایتی از عدم سازگاری با ماده ۵۰۸ قانون توانبخشی ۱۹۷۳ درج کنید، مطابق به ضمایم، شما می‌توانید شکایت تحریری را که زیر آن امضا کرده باشید در ظرف ۱۸۰ روز پس از رویدادی که منجر به شکایت شده است، به آدرس زیر بفرستید.

United States United States Agency for Global Media (USAGM)
Voice of America (VOA)
Chief Information Officer (OCIO)
ATTN: VOA Section 508 Complaints Program Manager
330 Independence Ave SW
Washington, D.C. 20223

شکایت شما باید حاوی جزییات کافی در باره ادعای عدم دسترسی به تکنالوژی مطابق به ماده ۵۰۸ باشد تا دفتر مساوات فرصت‌ها بداند که چه، کجا و چه وقت اتفاق افتاده و کدام بخش ادارۀ رسانه جهانی ایالات متحده مسوول آن می‌باشد.

دفتر حقوق مدنی ادارۀ رسانه جهانی ایالات متحده، شکایات مرتبط با برنامه‌های تطابق با ماده ۵۰۷ قانون توانبخشی ۱۹۷۳ را بررسی و طی مراحل می‌کند. افراد دارای معلولیت ممکن شکایت اداری را به دفتر حقوق مدنی ادارۀ رسانه جهانی ایالات متحده درج کرده و درخواست کنند تا تمام تکنالوژی معلوماتی و اطلاعاتی، مانند صفحۀ انترنتی ادارۀ رسانه جهانی ایالات متحده و یا اسناد غیر قابل دسترس که با معیارات ماده ۵۰۸ مطابقت ندارند، مرور و با مقررات ماده ۵۰۸ عیار شوند.

ادارۀ رسانه جهانی ایالات متحده شکایات شما را بررسی کرده و برای حل آن تلاش خواهد کرد. اگر راه حل پیدا نشد، یک مکتوب از یافته‌های ما صادر خواهد شد تا شما را از نتایج تحقیقات ما باخبر کند. اگر با یافته های ما موافق نباشید، طرزالعمل‌های تجدید نظر اداری در اختیار شما قرار خواهد گرفت. اگر شما خواستار تجدید نظر یافته‌های ما شوید، ادارۀ رسانه جهانی ایالات متحده تصمیم نهایی را براساس تمام قضیه صادر خواهد کرد. این تصمیم بیانگر یافته‌های ما، اقدامات لازمه، اگر موجود باشد، و دلایل مبنی برگرفتن این تصمیم خواهد بود.

روش‌های بدیل درج شکایات: ادارۀ رسانه جهانی ایالات متحده برای افراد شاکی که برای درج شکایات شان نیاز به کمک دارند، معاونت مناسبی فراهم خواهد کرد و درج شکایات شان را با روش‌های بدیل درج خواهد کرد. به گونۀ مثال، یک شاکی دارای معلولیت ممکن یک شکایت را به شکل الکترونیکی، نوار صوتی، بریلی (نوشتار نابینایان) و یا به یک شکل دیگر درج کند. شکایات الکترونیک باید به ایمیل آدرس section508@voanews.com فرستاده شود.

XS
SM
MD
LG