لینک های دسترسی

بازسازی اثار تاریخی در شهر سمرقند


یونسکو اصرار بر توجه به اصالت آثار تاریخی و باستانی ازبکستان دارد و در تلاش اعمار و دوباره سازی بنا های تاریخی در سمرقند می باشد.

ترمیم مجتمع عظیم معروف مسلمانان قرون وسطی در شهر باستانی سمرقند،ازبکستان که از اصالت آن بازگو میکند ، نگرانی یونسکو را در مورد مسائل مربوط به آن برانگیخته است.
شهر تاریخی سمرقند نشان دهندۀ آمیزش فرهنگ های جهان است.

این شهر در قرن هفتم قبل از میلاد مسیح تأسیس گردید و مهم ترین دوران توسعه و پیشرفت آن دوره تیموری در طول قرن چهارده پانزده بود.

کاشی کاری های آن تا امروز و در طول قرنها درست و بی آسیب با قیمانده است. مقامات ازبکستان برای بازگرداندن این شهر به شکوه و زیبایی سابقه اش در تلاش احیای و دوباره سازی آن و جلوگیری از جاگزینی پدیده های مدرن و عصری میباشد.

آثار عمده سمرقند شامل مسجد ریگستان سمرقند و مدارس مسجد بی بی خانم ، نهاد شاه زنده و گور امیر و نیز رصد خانۀ معروف الغ بیگ است که مرمت کاری این بنا های تأریخی رویدست گرفته شده است.

از سالهای هشتاد و در اوایل سال 2000 ، مقامات ازبکستان تصمیم گرفت برای ایجاد تغییر روند کارروی این بنا ها را سرعت بخشید. آرامگاه ابو منصور الماتریدی تحت بازسازی و مرمت کاری است.
در سیزده سال اخیر دولت تصمیم به حذف آرامگاه 20 هکتاری گرفت که در شهر قدیمی یهودی نشین شهر بنا شده بود.رئیس ادارۀ آثار باستانی یونسکو میگوید که قدمت بخش تأریخی سمرقند به قرن سیزدهم میرسد و بیانگر توسعه تاریخی فرهنگ های آسیای مرکزی و تاریخ آن تا به امروز است انتظار میرود، حکومت ازبکستان حدود 3 میلیارد دالر را در نوسازی 22 ساختمان تاریخی سمرقند تا سال 2015 به مصرف برساند.
XS
SM
MD
LG