لینک های دسترسی

Breaking News

اعلام نتیجه بررسی های کمیسیون شکایات انتخاباتی


Candidates list
Candidates list
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که بررسی روی شکایات رسیده از سوی کاندیدان تکمیل گردیده ونتیجه بررسی های شانرا فردا اعلام میکنند .

ریدا عظیمی معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی به صدای امریکا گفت :"مانتیجه بررسی های خود را روی اعتراضات رسیده کاندیدان ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی فردا اعلام مینمایم ."

نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به خبرنگاران گفت:"بررسی های این کمیسیون نسبت به اعتراضاتی که درج شده بود روی اسناد کاندیدان در کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته تکمیل گردید وما فردا لست نهایی را مطابق قانون تثبیت میکنم ونتیجه بررسی های خود را اعلام میکنیم واین لست را به منظور اعلام به کمیسیون مستقل انتخابات میفرستیم ."

اما وی گفت که اعلام نامهای کاندیدان که چه کسانی شامل لست گردیده وچه کسانی از لست حذف خواهد شد توسط کمیسیون مستقل انتخابات صورت میگیرد .

وی تایید نمود که تغییراتی در لست کاندیدان ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی آمده است وافزود:تعدادی از افرادی که با ارایه دلایل محکم واسناد قابل قبول توانستند که کمیسیون را قانع سازند نام شان درلست نهایی شامل میگردد اما یک تعداد که به اثر شکایات وتحقیقات وبررسی های کمیسیون کاندیداتوری خود را از دست میدهند ،نام شان از لست حذف خواهد شد .

اما آقای محسنی مشخص نکرد که نام چه تعداد از کاندیدان ریاست جمهوری وشورای های ولایتی شامل لست ویا هم از لست حذف میگردد وگفت که این پیش از وقت است که در این مورد جزییات بدهند .

آقای محسنی گفت که در لست کاندیدان شورای ولایتی هم درکل تغییراتی گسترده نسبت به لست ابتدایی آمده است اما مشخص نکرد.

اما یک منبع از کمیسیون شکایات انتخاباتی که نخواست نامش گرفته شود گفت که درحدود 70 الی 80 تن نام شان از لست حذف ودر حدود هشتاد تن نام شان درلست اضافه میشود .

به گفته سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی ،یکی از موارد شکایات در باره کاندیدان موارد جرمی بود که این کمیسیون مطابق به قانون آنرا برای بررسی به نهاد های عدلی وقضایی راجع ساخته است .

وی گفت : مواردی دیگر در مورد سن،داشتن تذکره های متعدد با سن های متعدد واسناد جعلی کاندیدان بوده که دراین کمیسیون شکایات در ج شده است وشرایط کاندیداتوری کاندیدها را زیر سوال برده است .

به گفته آقای محسنی ،نام این افراد برعلاوه که از لست نهایی حذف میگردد به دلیل جعلی بودن اسناد شان برای تحقیقات به مراجع عدلی وقضایی نیز معرفی خواهند شد .

وی افزود : رسیدن بررسی ها از نهاد های عدلی وقضایی وقت گیر است وبه زودی در اختیار کمیسیون قرار نمیگیرد وگفت:"اگر نتیجه بررسی های نهاد های عدلی وقضایی وحکم محکمه به ما برسد در هرمرحله از انتخابات که باشیم نام کاندید از لست کشیده میشود."

نورمحمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت:"زمانیکه تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی به این کمیسیون رسید ما آنرا با سیستم تطبیق میکنیم وتلاش میکنیم که بعد ازآن لست نهایی کاندیدان را اعلام کنیم وتصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی را با رسانه ها شریک بسازیم ."

وی در حالیکه زمان دقیق اعلام لست نهایی را از سوی کمیسیون مشخص نکرد گفت این وابستگی به تعداد تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی دار که به چگونه است به اساس مقدار وتصامیم آنها مدت زمان را قید میکنیم که چه مدتی در سیستم عملی میشود اما تلاش میشود تا به زودتر ین فرصت این لست اعلام شود . "

قرار بود کمیسیون شکایات انتخاباتی نتیجه بررسی های شانرا قبل از 25 عقرب به کمیسیون مستقل انتخابات بسپارد وکمیسیون مستقل انتخابات لست نهایی را به تاریخ 25 عقرب نشر نماید اما اکنون نتیجه بررسی های آنها بعد از سه روز تاخیر اعلام میگردد .

برای انتخابات ریاست جمهوری 27 تن خود را کاندید کرده بودند اما به تعداد ده تن آنها توانستند که شامل لست ابتدایی کاندیدان گردند اما برای شورای ولایتی بیشتر از 3000 تن کاندید وجود داشت که نام بیشتر از 350 تن آنها از لست ابتدایی حذف گردید.

کمیسیون مستقل انتخابات دلیل حذف نام کاندیدان ریاست جمهوری وشورای های ولایتی را عدم تکمیل اسناد تحصیلی ،تابعیت وکاپی کارتهای حمایت کنندگان کاندیدان دانسته بود اما بعد از بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی معلوم خواهد شد که تا چه حد شکایات کاندیدان برحق بود ه وتا چه حد مشکلات در بررسی اسناد کاندیدان در کمیسیون مستقل انتخابات وجود داشت .
XS
SM
MD
LG