لینک های دسترسی

Breaking News

برمک: تلفات بدخشان از ۳۰۰ بیشتر است


باشندگان قریه آب باریک ولسوالی ارگو بدخشان
ویس برمک، وزیر وزارت احیا و انکشاف دهات، در مصاحبه با تلویزیون اشنا بیان داشت که با لغزش زمین حداقل سیصد خانه در زیر گل و لای رفته است.

آقای برمک گفت که وزارت احیا و انکشاف دهات به باشنده گان قریه ها توصیه میکند که منازل شان را در مسیر عبور سیلاب ها اعمار نکنند.

در حالیکه احتمالات نجات آنهائیکه زیر آوار گیر مانده اند کم بنظر میرسد، باشندگان ولسوالی ارگو بدخشان هنوز هم به این نتیجه نه رسیدند که عملیات نجات را توقف دهند یانه.

باشندگان قریه آب باریک روز یکشنبه نیز به این فیصله نه رسیدند که محل این واقعه را به حیث یک قبر دسته جمعی اعلان کنند ویا اینکه عملیات نجات را ادامه دهند.

یک هیات تحت ریاست محمد یونس قانونی، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه چهادرهم ماه ثور به ولایت بدخشان سفر نمود تا وضعیت را از نزدیک بررسی نماید.

این در حالیست که احمد نوید فروتن، سخنگوی ولایت بدخشان به صدای امریکا گفته که آنها در زمینه امداد مواد اولیه مشکلات ندارند.

آقای فروتن گفت که جهت تنظیم درست کمک ها و امور عملیات نجات سه کمیسیون ایجاد شده است. به گفته وی یکی از کمیسیون ها کمیسیون تخنیکی است که بخاطر باز کردن یک سد آب که در نتیجه فرو ریختن این کوه بمیان آمده و یک دره همجوار را نیز تحت تهدید قرار داده است.

به گفته نامبرده ریختن کوه آب را بند نموده که به این دره سرازیر میگردید، و این کار باعث شده است که روز به روز سطح آب بیشتر شود و قریه های همجوار را تهدید می کند.

آقای فروتن می افزاید که کمیسیون دیگر جهت رسیدگی به کمک ها و تهیه مسکن برای مصیب زده گان نیز ایجاد شده است.

فروتن در مورد تلفات میگوید تا حال شمار دقیق تلفات واضح نبوده و در زمینه کوشش جاری است. ولی وی می افزاید که تعداد تلفات حدود ۲۰۰۰ نفر تخمین میگردد.

این در حالیست که محمد اسلم سیاس، معاون اداره مبارزه با حوداث طبیعی روز یکشنبه یک بار دیگر به صدای امریکا گفت که در این حادثه حدود ۲۵۵ نفر تلف گردیده است.

ولی وزیر انکشاف دهات در مصاحبه با صدای امریکا شمار تلفات را حدود ٢٠٠٠ تن تخمین نمود.

کمک به آسیب دیدگان

گل محمد بیدار، معاون ولایت بدخشان به صدای امریکا گفته است که « تا حال سازمان غذایی ملل متحد، سازمان مهاجرین ملل متحد و بنیاد آغا خان، خیمه ها، کمپل ها و مواد غذای با مصیبت زده گان کمک نموده اند.»

درین حال وحیدالله امانی، آمر رسانه ها و ارتباط جمعی سازمان غذایی جهان طی مصاحبه به تلویزیون آشنا گفت که « سازمان غذایی جهان اولین سازمانی بود که حدود هشتاد تن مواد کمکی خود را با موسسات امداد رسانی ملل متحد و حکومت افغانستان روز شنبه هم آهنگ نمود که در آن کمک های مواد خوراکی اولیه شامل میباشد و در توزیع آن روز شنبه در محل واقعه آغاز یافته است.»

آقای امانی افزود که در زمینه انتقال کمک ها به کدام موانع تخنیکی بر نخورده اند و انتظار ندارند که در رساندن کمک ها به مردم مصیبت زده ولسوالی ارگو روبرو شوند.

وی افزود که کمک ها به حدود هفت صد خانواده متاثر شده توزیع خواهند گردید، و این کمک ها برای یک ماه کافی خواهند بود.
عملیات کمک رسانی به باشندگان ولسوالی ارگو بدخشان
عملیات کمک رسانی به باشندگان ولسوالی ارگو بدخشان

از جانب دیگر، خبرنگار صدای امریکا از منطقه گزارش داده است که از تاجکستان نیر پانزده لاری کمک های بشری به منطقه رسیده است.

از جانب دیگر محمد بیدار، معاون ولایت بدخشان میگوید که آنها با باشندگان محل جهت توقف نمودن عملیات نجات صحبت نمودند ولی اعضای خانواده های قربانیان این را نمی پذیرند و خواهان ادامه عملیات نجات اند.

وی افزود که علما و مو سپیدان محل پذیرفته اند که منطقه آب باریک باید (شهیدای آب باریک) نامگزاری شده و یک منار یادگاری در آنجا اعمار گردد.
XS
SM
MD
LG