لینک های دسترسی

Breaking News

چهارم جولای روز اعلام استقلال امریکا


در شب چهارم جولای آسمان اکثر شهر های امریکا چراغانی می شود

مستعمرات امریکایی، چهارم جولای ١٧٧٦ با اعلام استقلال، جدایی شانرا از بریتانیای کبیر اعلام کردند.

به مناسبت این روز، یک نسخه نادرخطی - نوشتۀ تامس جفرسن در کتابخانه عامه نیویارک، و یکی از چند نسخۀ اصلی سرود ملی "درفش مزین با ستاره" در کتابخانه مورگان که در چند قدمی کتابخانۀ شهر نیویارک قرار دارد به نمایش گذاشته شده است.

این سند نه تنها به خاطر محتوای آن حایز اهمیت است. تارنتون، آمر کتابخانه عامه شهر نیویارک شرح می دهد "جفرسن این نسخه را با دستانش نوشت."، ​

جفرسن، خود برده داشت، ولی باز هم او آنرا یک جنگ ظالمانه علیه طبعیت انسان می دانست.

این یکی از یازده نسخه است که خطوط در مورد برده داری دارد، و در آن فراز و نشیب تخلیق یک ملت را بازگویی می کند.

بازدیدکنندگان در این مورد هم صدا اند "من به دختران گوشزد کردم که آنها چه خوب فرصت نادر را به دست آوردند که توانستند اعلامیه استقلال را ببینند. بنابران این یک فرصت بزرگی بود که آنان در مورد گذشته ملت شان چیزی می دانند."

شخصی دیگری می گوید "به طور واضح یک بخش مهم و تغیرناپذیر تاریخ به حساب می رود."

تجلیل از روز استقلال ایالات متحده امریکا
تجلیل از روز استقلال ایالات متحده امریکا

درچند قدمی کتابخانه عامه نیویارک، کتابخانه مورگان قراردارد.

یکی از یازده نسخته معلوم اوراق موزیک "درفش مزین با ستاره" درآن حفظ می شود.

این سروده بخشی از یک شعر طویلی است که آن را فرانسس سکات که در ١٨١۴ نوشت، اما تا سال ١٩٣١ به سرود ملی مبدل نشده بود.

فرانسس بارولیچ، نگهبان اوراق موسیقی در کتابخانۀ مورگان می گوید که نسخه اولی آن به خاطر یک اشتباه کوچک خیلی ویژه می باشد "تامس کار، که ازجمله ناشران در بالتیمور بود، با استفاده از موفقیت این پارچه می خواست آن را به نشر بسپارد. اما او چنان عجله داشت که در نوشتن آن غلطی کرد. به عوض نوشتن (سردوه میهنی) او حرفی را درآن فراموش کرد، که نسخه اصلی اولی از روی آن شناخته می شود."

اما این اشتباهات و خط کشیدن ها بخشهای است که این اسناد را برای انکشاف یک ملت مهم می سازد... و در ماورای آن پیغامیست که به طور متداوام یک بُعد انسانی را الهام بخشیده و یاد آوری می کند.

XS
SM
MD
LG