لینک های دسترسی

Breaking News

ستار سعادت: ایجاد تیم تخنیکی مورد قبول ما نیست


جلسه علنی استیناف خواهی در مورد شکایات دور دوم انتخابات

عبدالستار سعادت، در نشست علنی استیناف خواهی در مورد شکایات دور دوم انتخابات گفت که کمیسیون مستقل انتخابات باید کار های خود را از سر میز معاونین رئیس جمهور، سفرای خارجی در افغانستان و دفتر ملل متحد جمع کند.

او افزود که همکاری و مشاوره سفرای خارجی، ملل متحد و معاونین رئیس جمهور به مداخله در امور انتخابات تبدیل گردیده است.

آقای سعادت، گفت که کمیسیون مستقل انتخابات باید با قاطعیت و اثبات فلسفه وجودی شان و ماموریت شان اقدام کنند، در غیر آن حضور اعضای فعلی این کمیسیون نمیتواند که وجود شانرا در تشکیل کمیسیون انتخابات توجیه نماید.

وی ابراز امید واری نمود که این مساله جدی گرفته شود و گفت که هیچ راهی به جز مسیر قانونی این روند وجود ندارد، هر راهی که گرفته میشود، مردود است و قطعا قابل قبول نیست.

او افزود که انتخابات برگزار شد و تقلباتی صورت گرفته و این وظیفه دو کمیسیون است که این تقلبات را پاک نمایند اما نباید تیم تخنیکی تشکیل شود و دیگران در این مورد تصمیم بگیرند که ایجاد تیم تخنیکی برای این کمیسیون قابل قبول نیست.

آقای سعادت گفت "این موقف جدی ماست وما از آن نمیگذریم وامیدواریم که کمیسیون انتخابات هم فلسفه وجودی خود را درک کند."

رئیس کمیسیون مستقل شکایات خطاب به نهاد های بین المللی گفت که با توجه به اصل قانون مداری در افغانستان از این قضیه به شکل حقوقی آن حمایت کنند و این قضیه را نباید سیاسی بسازند.

به گفته وی، هر زمانیکه مساله حقوقی در افغانستان به چالش کشیده شود، در آن زمان واقعا افغانستان به طرف بحران میرود.

رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که دموکراسی یک ارزش است و باید آنرا پذیرفت و هیچ کس نمیتواند که ملت افغانستان را تهدید کند و هیچ تهدیدی هم جایی را گرفته نمیتواند.

این درحالیست که دو روز قبل تیم های تخنیکی و سیاسی دو ستاد انتخاباتی د رحضور معاونین رئیس جمهور برای حل بحران انتخابات و تقلبات انتخاباتی با هم بحث نمودند.

از سوی دیگر تلاشهای از سوی نهاد های خارجی با گفتگو ها با ستاد های انتخاباتی، کمیسیون انتخابات و رئیس جمهور افغانستان برای بیرون رفت از این بن بست انتخاباتی نیز جریان دارد.

انصراف از شکایت

از سوی دیگر ریدا عظیمی معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که در جریان بررسی شکایتها، نبود یک کاندید به این معنی است که وی از شکایت خود انصراف کرده است.

خانم عظیمی گفت که شما تا حال یک ارگان قضایی و نیمه قضایی را ندیده اید که به پشت مدعی روان باشد و برای خواستن حق وی از او التماس کند.

او افزود که پشینهادات بی مورد یک کاندید، مداخله نهاد های خارجی و مراجعه نکردن یک نامزد به نهاد های قانونی سبب نمیشود که روند انتخابات متوقف گردد.

خانم عظیمی گفت که این کمیسیون به هیچ نوع فشار و تهدید که گویا کشور به طرف بحران میرود و یا مصلحت این را ایجاب میکند، تسلیم نمیشود.

او افزود که این کمیسیون این موارد را مصلحت ملی نمیداند بلکه این کمیسیون باید به این حالت به اساس شکایات نامزدان نقطه پایان بدهد.

آغاز روند استیناف خواهی

کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز مرحله استیناف خواهی در مورد بعضی از فیصله های دفاتر ولایتی این کمیسیون را که تیم های انتخاباتی خواهان استیناف خواهی شده بودند، آغاز نمود.

این کمیسیون در اولین روز استیناف خواهی شکایات دو تیم انتخاباتی را درمورد زون شمال از ولایتهای فاریاب و بلخ در جلسه علنی مورد رسیدگی قرارداد.

ستار سعادت رئیس این کمیسیون گفت که بیشترین شکایات در این زون از ولایتهای فاریاب و بلخ مییاشد.

او گفت که تیم عبدالله عبدالله طی نامه یی خواهان استیناف طلبی به تمام فیصله های دفاتر ولایتی شده است.

آقای سعادت افزود که ستاد های انتخاباتی از حق خود برای بررسی شکایات استفاده کنند و افزود که عدم استفاده از حق بررسی شکایات به معنای انصراف است و کمیسیون به کار خود ادامه میدهد.

در جلسه علنی امروز نماینده ستاد انتخاباتی تیم تحول وتداوم حضور داشت اما از تیم آقای عبدالله به دلیل قطع روابط با کمیسیونها کسی حضور نداشت.

بیشتر این شکایات در مورد پر کردن صندوق ها به نفع یکی از نامزدان، مداخله کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، پولیس و زورمندان محلی، رای دادن بدون استفاده از رنگ انگشت، بیرون کردن ناظرین از برخی از محلات و بی کیفیت بودن رنگ انگشت بود.

در جلسه امروزی شکایات ها بررسی گردید و عبدالله عبدالله در مقابل برخی از شکایت ها دفاع نمود اما فیصله یی صورت نگرفت.

ریدا عظیمی معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که در مجموع به تعداد ۲۹۹ مورد شکایت از زون شمال غرب درج شده بود که ۳ مورد حکم اخطاریه،۷ مورد جریمه نقدی، ۲۷۹ مورد قرار عدم سمع، ۸ مورد قضایایی استثنایی و ۲ مورد حکم ابطال آرا بوده است.

او افزود که فردا شکایات زون مرکز را که شامل ۹ ولایت میشود، بررسی مینمایند .

XS
SM
MD
LG