لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان امسال ۱۶.۶ درصد بیش از حد معین عاید داشت


بخش عمدۀ عواید افغانستان را گمرکات این کشور تامین می‌کند

وزارت مالیه افغانستان می گوید که مبارزه با فساد اداری، نقش عمده در افزایش عایدات داخلی آن کشور داشته است.

سخنگوی آن وزارت می گوید که در کنار مبارزه با فساد، ایجاد سیستم های عصری و کمپیوتری برای شفافیت مالیه دهی در بنادر افغانستان و ایجاد سهولت به تجار و استخدام افراد مجرب بدون درنظر داشت روابط شخصی، نقش عمده یی در افزایش عایدات داخلی افغانستان داشته است.

وزارت مالیۀ افغانستان اعلام کرد که عواید داخلی آن کشور در سال ۱۳۹۶ خورشیدی ۱۵۲.۵ میلیارد افغانی تخمین شده بود، اما این رقم به حدود ۱۷۰ میلیارد افغانی رسید.

اجمل حمید عبدالرحیم زی، سخنگوی آن وزارت به صدای امریکا گفت که در سال روان عواید داخلی افغانستان در مقایسه با هدف تعین شدۀ آن کشور، حدود ۱۶.۶ درصد افزایش را نشان می دهد.

آقای عبدالرحیمزی تاکید کرد که عایدات داخلی افغانستان را سه منبع تشکیل می دهد که شامل گمرکات، مالیات و عواید غیرمالیاتی می باشد و با تلاش و آگاهی دهی توانسته اند "مالیه دهی را در افغانستان رایج و نهادینه سازند."

به گفتۀ آقای عبدالرحیم زی، "افزایش عواید داخلی باعث خواهد شد، افغانستان کمتر به کمک های خارجی متکی گردد." به گفتۀ سخنگوی وزارت مالیه افغانستان در حال حاضر افغانستان ۴۷.۵ درصد در بودجه سهیم می باشد.

XS
SM
MD
LG