لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم فرانسه در قبال رد قانون اساسي اتحاديۀ اروپا استعفي داد.


ژاک شيرک، رئيس جمهور فرانسه دو روز بعد از رد قانون اساسي اتحاديۀ اروپا توسط راي دهندگان فرانسه، استعفي ژان پي ير رفرن، صدراعظم آن کشور را پذيرفته و دومنيک دُ ڤليپن را جانشين او ساخت. رفرن امروز در قبال رد قانون اساسي پيشنهادي اتحاديه در همه پرسي ملي روز يکشنبه استعفي خود را ارائه کرد. ڤليپن، يک وزير خارجۀ سابق، يک مدت کوتاه بعد ازان تعيين گرديد. قرار است ژاک شيرک امشب بيانيه اي ايراد کند. همۀ ۲۵ عضو اتحاديۀ اروپائي بايد قانون اساسي را که بمنظور منسجم ساختن عمليۀ تصميم گيري آن بلاک تسويد شده، تطويب نمايند. منتقدين ميگويند اين قانون اساسي يک مقدار زياد قدرت را از کشورهاي منفرد به اتحاديه انتقال ميدهد. هالند همه پرسي خود را روي اين قانون اساسي فردا داير ميکند. سروي هاي آراي عامه مخالفت شديد را نشان ميدهد.

XS
SM
MD
LG