لینک های دسترسی

اردوان  شرق ميانه وعراق را مورد بحث قرار دادند


رئيس جمهور بش ورجب طيب اردوان صدراعظم ترکيه امروز در قصر سفيد ملاقات نمودند. قراربود دورهبرروي مسايلي در ارتباط به عراق ، اتحاديه ارپا ونقس ترکيه در قبرس بحث نمايند.اما طي يک جلسه مختصر با خبر نگاران تبصره هاي بش عمدتا روي شرق ميانه متمرکز بود. آندومساعي صلح شرق ميانه را مورد بحث قراردادند. رئيس جمهور بش گفت ديموکراسي در ترکيه يک مثال با اهميت براي مردم منطقه ميباشدو علاوه کرد واشگتن وترکيه علاقنمدي مشترکي جهت کمک به فلسطينان دارند تا دولت خود شان را بدست آورده وپهلو به پهلو در صلح با اسرائيل زندگي کنند. اردوان گفت وي ورئيس جمهور بش قبرس و عراق را مورد بحث قراردادند اما در مورد تفصيل نداد. وي همچنان گفت مطمئن است که روابط ترکيه و امريکا همچنان مستحکم باقي خواهد ماند. روابط دو کشور زماني کشيده شد که در سال ۲۰۰۳ ترکيه به قواي نظامي امريکا اجازه نداد تا از قلمروش براي تهاجم به عراق استفاده کند.

XS
SM
MD
LG