لینک های دسترسی

قواي افغاني و ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده ميگويد طي جنگي که بروز سه شنبه در جنوب افغانستان مشتعل شد حد اقل ۴۰ شورشي مظنون را به قتل رسانيده است


مقامات نظامي ايالات متحده ميگويند جنگ بروز سه شنبه در يک منطقۀ کوهستاني ولايت قندهار مشتعل شد که قواي ائتلاف و افغاني بمنظور از بين بردن پناه گاه هاي شورشيان مشغول يک ماموريت جستجو و حمله بودند. مقامات امنيتي محلي ميگويند تقريباً ۶۰ شورشي درين جنگ ها کشته شده اند. اما بريدمن سندي مور نطاق ائتلاف تعداد مقتولين را ۴۰ نفر خواند. او ميگويد در تصادمات اولي يک طاحب منصب پوليس افغان نيز کشته شد. کت "آنها در جنگ هائي در جنوب غرب ده چوپان بعد ازان کشتهش دند که واحدهاي افغاني و ائتلاف هدف آتش ايلحۀ خفيفه و راکت هاي خفيف قرار گرفتند... طيارات جنگي و هليکوپتر هاي محاربوي در طول شب بر مواضع دشمن آتشباري کردند." درين جنگ ها، که طبق گزارش براي بيش از ده ساعت دوام کرد، پنج عسکر امريکائي و دو فرد پوليس افغاني نيز مجروح شدند. مامورين محل ميگويند که امروز جنگ هاي بيشتري در منطقه رخ داد ولي تفصيلي ارائه نکرده اند. قواي نظامي ايالات متحده تعهد کرده که به تعقيب شورشيان ادامه خواهد داد. ولايات جنوب افغانستان سنگر مستحکم رژيم برانداخته شدۀ طالبان پنداشته ميشد. تندروان طالب حملات چريکي شان را طي چند ماۀ گذشته افزايش داده صدها نفر را کشته اند. اين خشونت ها نگراني امنيتي را براي انتخابات پارلماني مجوزۀ ماۀ سپتمبر سبب شده است.

XS
SM
MD
LG