لینک های دسترسی

مقامات افغاني دو خبرنگار راديو آزادي را توقيف کرده اند.


کميتۀ حفاظت ژورناليست ها در مورد توقيف هفتۀ گذشتۀ دو ژورناليست راديو آزادي در افغانستان اظهار نگراني عميق نموده خواستار رهائي بي قيد و شرط آنها شده است.

اي دو خبرنگار، روح الله انوري و شيرشاه همدرد وقتي توقيف شدند که در مورد هليکوپتر نظامي که بتاريخ ۲۸ جون در ولايت کنر سقوط داده شده بود ، گزارش تهيه ميکردند. اين گروۀ مدافع حقوق خبرنگاران ميگويد بعد ازانکه اين ژورناليست ها بکابل انتقال داده شدند، بعنوان احتجاج عليۀ توقيف شان دست باعتصاب غذائي زدند.

گروه هاي وسايل نشراتي افغانستان توقيف اين خبرنگاران را محکوم کرده و گزارش دادند که يک ژورناليست ديگر و راننده اش هفتۀ گذشته در يک حملۀ جداگانه توقيف گرديد.

سازمان حفاظت ژورناليست ها که مقر آن در نيويارک است براي توقيف خبرنگاران دليلي ارائه نکرده است.

XS
SM
MD
LG