لینک های دسترسی

Breaking News

رهبر سابق سودان براي اتخاذ کرسي خود در حکومت آمادگي ميگيرد


جان گرنگ ، رهبر سابق شورشيان جنوب سودان، امروز به خرطوم وارد شد ، که اولين بازديدش بعد از ۲۲ سال ميباشد.

در جاده ها و عمارات پايتخت لوحه هاي استقباليه از جان گرنگ برافراشته شده است. هزاران نفر ميدان عمدۀ خرطوم اجتماع کرده اند تا در اجتماع جان گرنگ که شام امروز داير ميشود، اشتراک ورزند.

بروز شنبه ، جان گرنگ بحيث معاون اول رياست جمهوري سودان حلف وفاداري ياد خواهد کرد. بموجب موافقتنامه اي که در طول سال جاري امضا شد، اين عهده براي او تضمين گرديده است.

اين اولين بار در تايخ سودان است که کسي از جنوب آن کشور به چنين عهدۀ عالي منصوب ميگردد. جان گرنگ همچنان رياست يک حکومت نيمه خودمختار را در جنوب بعهده خواهد داشت. منحيث بخشي از توافق صلح ، شش سال بعد مردم جنوب سودان راي خواهند داد که آيا بخشي از سودان باقي ميمانند و يا جدا ميشوند.

XS
SM
MD
LG