لینک های دسترسی

ادعائ پيروزي حزب بر سر اقتدار پاکستان در انتخابات محلي آن کشور


در حاليکه ادعا ميشود در پروسۀ راي گيرئ انتخابات محلي پاکستان تقلب وجود داشته است ، کانديدان حزب بر سر اقتدار پاکستان ، در دور اول اين انتخابات ، ادعاي پيروزي نموده اند. پرويز الهي ، ريس عمومئ سوبۀ پنجاب پاکستان بروز شنبه گفت ، نتايج اوليه نشان ميدهد که ۸۰ فيصد از کانديداني که درين سوبه برنده شده اند ، توسط حزب بر سر اقتدار موسوم به پاکستان مسلم ليگه ، تقويه ميگرديدند. متحدين حزب بر سر اقتدار ، ادعاي برد کرسي هاي محلي را در سوبۀ سند نموده و گروه هاي مخالف ، ظاهرا در نواحي شمال غرب کشور ، در جلو قرار گرفته اند. نتايج از سوبۀ بلوچستان ، هنوز واضح نشده است. رهبران مخالف ، حزب بر سر اقتدار را متهم به تقلب کرده اند ، ولي مسولين انتخابات ميگويند در زمينه شکايتي برايشان نرسيده است. پاکستان ، احزاب سياسي را از انجام رقابت در دوران انتخابات منع ساخته است ، ولي دسته هاي مربوط به اين احزاب ، آزادنه به تقويۀ کانديدان ميپردازند. در جريان انتخابات که بروز پنجشنبه در ۵۰ فيصد نواحي پاکستان داير گرديد ، طي يک سلسله خشونت ها ، حد اقل ۱۶ نفر هلاک شده و صد ها تن ديگر مجروح گرديدند. پروسۀ راي دهي در مناطق باقي مانده ، هفتۀ آينده ادامه خواهد يافت.

XS
SM
MD
LG