لینک های دسترسی

Breaking News

ادعائ پيروزي حزب بر سر اقتدار پاکستان در انتخابات محلي آن کشور


در حاليکه ادعا ميشود در پروسۀ راي گيرئ انتخابات محلي پاکستان تقلب وجود داشته است ، کانديدان حزب بر سر اقتدار پاکستان ، در دور اول اين انتخابات ، ادعاي پيروزي نموده اند. پرويز الهي ، ريس عمومئ سوبۀ پنجاب پاکستان بروز شنبه گفت ، نتايج اوليه نشان ميدهد که ۸۰ فيصد از کانديداني که درين سوبه برنده شده اند ، توسط حزب بر سر اقتدار موسوم به پاکستان مسلم ليگه ، تقويه ميگرديدند. متحدين حزب بر سر اقتدار ، ادعاي برد کرسي هاي محلي را در سوبۀ سند نموده و گروه هاي مخالف ، ظاهرا در نواحي شمال غرب کشور ، در جلو قرار گرفته اند. نتايج از سوبۀ بلوچستان ، هنوز واضح نشده است. رهبران مخالف ، حزب بر سر اقتدار را متهم به تقلب کرده اند ، ولي مسولين انتخابات ميگويند در زمينه شکايتي برايشان نرسيده است. پاکستان ، احزاب سياسي را از انجام رقابت در دوران انتخابات منع ساخته است ، ولي دسته هاي مربوط به اين احزاب ، آزادنه به تقويۀ کانديدان ميپردازند. در جريان انتخابات که بروز پنجشنبه در ۵۰ فيصد نواحي پاکستان داير گرديد ، طي يک سلسله خشونت ها ، حد اقل ۱۶ نفر هلاک شده و صد ها تن ديگر مجروح گرديدند. پروسۀ راي دهي در مناطق باقي مانده ، هفتۀ آينده ادامه خواهد يافت.

XS
SM
MD
LG