لینک های دسترسی

آغاز تخريب خانه ها در چندين مسکونهُ باريکه غزه


بولدوزر هاي اسرائيلي تخريب خانه ها را در چندين مسکونه در باريکه غزه ، بعد از اخراج ساکنين يهودي ، آغاز نموده اند.

در خبر هاي تلويزيوني ظهر يکشنبه نشان داد که ماشين آلات ثقيله اسرائيلي بام هاي منازل را که با کاشي هاي سرخ رنگ اعمار گرديده بود، در قسمت شمال باريکه غزه تخريب مينمودند.

در جنوب ، گذارش داده شده که ۲۰۰ بولدوزر ، منتظر هدايت تخريب مسکونه هاي تخليه شدهُ (گوش کتيڤ) بودند که در جريان سي و هشت سال اشغال اين قلمرو فلسطيني توسط اسرائيلي ها، اعمار گرديد بود.

قبلاً در طول روز يکشنبه بولدوزر ها، موانعيُ را انهدام نمودند که اسرائيلي ها با سوختاندن تاير هاي موتر و آشغال ، ايجاد نموده بودند. ناقلين بعداً همرا با عساکر مراسم دعاخواني را اجرا نموده، و خاموشانه سوار سرويس ها شده و منطقه را ترک گفتند.

در مسکونه (اتسمونه) عساکر با فرياد ها و سرود هاي ضد اخراج از طرف ده ها جوان روبرو گرديدند. ولي از هيچگونه خشونت در آنجا و دو مسکونهٌ ديگر که به روز يکشنبه تخليه گرديد، داده نشده است.

قرار است آخرين مسکونه در باريکه غزه بنام (نتزارين) امروز دوشنبه تخليه گردد. در قسمت شمالي رود اردن، قواي امنيتي اسرائيل با هزاران مظاهره کننده برخورد نمود که تعهد نموده اند در مقابل تخليه دو مسکونه ديگر که قرار است در اواخر اين هفته صورت گيرد ، مقاومت مينايند.

XS
SM
MD
LG