لینک های دسترسی

پيشگوئي پيروزي    صدراعظم جاپان  در منتخابات


داوطلبان کرسي هاي پارلماني در انتخابات فردا يکشنبه جاپان ، در حاليکه امنتظار ميرود کوازوومي صدراعظم آن کشور در اين انتخابات پيروزگردد ، به مبارزات انتخاباتي شان پابان دادند . کوازوومي در توقف هاي مبارزات انتخاباتي اش در توکيو از مردم تقاضا کرد از پروگرام خصوصي سازي خدمات پوستي کشور ، که رقفيب اش کتسويو اوکادا با آن مخالف است، حمايت کنند . اوکادا رئبر حزب مخالف ديموکمراتيبک جاپان ، که او نيز ب به توکيو مسافت هاي داشت ، به رايدهدنگان گفت اصلاح سيستم پوستي جاپان معضلات جاپانرا حل نخواهد کرد . کوازومي در ماه قبل و بعد از آنکه مجلس علياي پارلمان جاپان مجموعه اي از اصلاحات پيشنهادي را که بدرجه اول سيستم پوستي جاپان را که بزرگترين در جهان است کاملاً تغيير ميداد ، قبول نکرد پارلمان را منحل و خواستتارانتخابات شد . بررسي هاي بعمل آمده ذريعه روزنامه ها نشانداده است که صدراعظم کوازوومي و حزب اش کسب محبوبيت بيشتر کرده انتظار ميرود به سهولت برنده گردند.

XS
SM
MD
LG