لینک های دسترسی

نتايج بررسي هاي افکار  عامه  درانتخاتبات  پارلماني  جرمني


بر رسي هاي افکار عامه کسانيکه در انتخابات پارلماني جرمني نشان داده است که حزب محافظه گراي انجيلا ميرکل بر حزب سوشال ديموکرات گيرد هارد شرودر سبقت داشته اما اين پيشي به ميزاني نيست که به حزب ميرکل اجازه بدهد اکثريت پارلماني را داشته باشد . نشرات تيلوزيوني جرمني شام يکشنبه اين نتايج را هنگامي در شام يکشنبه بوقت جرمني پخش نمود که انتخابات پارلماني آلمان فدرالي پايان يافته بود . سه بررسي جداگانه در مراکز راي دهي از مردم نشان داده است که حزب ديموکرات مسيحي ميرکل صرف ۳۷ ٪ آرارا بدست آورده است . اين بررسي نشان ميدهد که شريک پار لماني محتمله ميرکل يعني حزب ديموکرات هاي آزاد ۱۰٫۵ ٪ آرا را گرفته که به به ميرکل کمترازاکثريت کرسي هاي پارلماني را ميدهد . دربرسي هاي بعمل آمده حزب سوشل ديموکرات گيردهارد شرودر در بين ۳۳ تا ۳۴ ٪ آرا رابدست آورده است . چنيبن نتايج انتحاباتي ممکن است سبب شود دو حزب جبراً يک اهتلاف بزرگرا تشکيل بدهند . نتايح اوليه انتخاباتي ممکن است ظرف چند ساعت ديگر بدست آيد. مبارزه اتخاباتي جرمني متمرکز بر اين بود که چگونه ميدتوان به بهترين وجه اقتصاد جرمني رادروباره احيا کرد .

XS
SM
MD
LG