لینک های دسترسی

مجلس سناي ايالات متحده پرداخت کرايۀ پايگاۀ ازبکستان را بتعويق انداخت


مجلس سناي ايالات متحده طي يک راي گيري پرداخت ۲۳ مليون دالر کرايۀ يک پايگاۀ هوائي جهت استفاده براي عمليات نظامي امريکا در افغانستان بتعويق انداخت. اين لايحه که بروز چهارشنبه منحيث بخشي از مصرف دفاعي ۴۴ مليارد دالري تصويب شده بود پرداخت کرايۀ پايگاۀ هوائي قرشي خان آباد را براي يک سال بتعويق انداخت. اين لايحه را جان مکين، سناتور جمهوريخواۀ ايالت اريزونا پيشنهاد کرده بود. او متعاقباً طي مصاحبه اي با صداي امريکا گفت تخطي ها از حقوق بشر دليل عمدۀ جلوگيري از پرداخت اين مبلغ بود. حکومت ازبکستان مکرراً تقاضاهاي جامعۀ بين المللي را جهت تحقيق روي سرکوبي خشونت آميز احتجاجات ضد حکومت در شهر شرقي انديجان، رد کرده است.

XS
SM
MD
LG