لینک های دسترسی

نگهداري گزارش شدۀ مظنونين القاعده در زندان هاي مخفي سي آي آ


دو سازمان عمدۀ خبري ايالات متحده گزارش ميدهد که ادارۀ استخبارات مرکزي امريکا يعني CIA تعدادي از مظنونين فوق العاده با اهميت گروه دهشت افگن القاعده را در محلات مخفي در خارج ايالات متحده نگهداري مي کند. روز نامۀ واشنگتن پوست و يک تلويزيون NBC امريکا ميگويد اين مراکز بخشي از يک سيستم مخفي توقيف ميباشد که توسط سي آي آ مدت کوتاهي بعد از حملات دهشت افگني ۱۱ سپتمبر بر ايالات متحده، تشکيل شد. گزارش ها ميرساند که بيش از ۱۰۰ زنداني در اين مراکز در حد اقل دو کشور اروپاي شرقي که از آنها نام برده نشده ، و در تايلند وساير مناطق جهان تحت تحقيقات قرار گرفته اند. واشنگتن پوست که نخست اين گزارش را نشر کرد ميگويد، درمورد اين سيستم زندان هاي مخفي توسط مامورين امريکايي و خارجي که با چنين مراکز آشنايي دارند، اطلاع بدست آورده است . يک نطاق حکومت تايلند اين گزارش را تکذيب کرده گفت تايلند هيچگاهي ميزبان مراکز توقيف براي منظنوين القاعده نبوده است . سي آي آ همواره از تبصره درمورد چنين مسايلي خود داري کرده است در حاليکه سکات مک للن نطاق قصر سفيد گفت فعاليت هاي حساس استخباراتي را مورد بحث قرار نخواهد داد.

XS
SM
MD
LG