لینک های دسترسی

کشور هاي کمک دهنده در پاکستان تعداد تلفات ناشي از زلزله را ۷۶ هزار نفر تخمين ميکنند


درحاليکه تخمين هاي تازه تعداد تلفات را در پاکستان بيش از ۸۶ هزار نفر نشان ميدهد مامورين امور بشري ملل متحد يک بارديگر براي آسيب ديدگان زلزله ماه گذشته در جنوب آسيا تقاضاي کمک نموده اند امروز سه شنبه يک ماه بعداز زلزلۀ به شدت هفت اعشاريه شش درجه به حساب ريکتر ، مامورين ملل متحد در پاکستان ميگويند که به ۴۲ مليون دالر اضافي براي کمک به آسيب ديدگان زلزله در جريان زمستان امسال ضرورت دارند . مامورين ابراز خوشبيني ميکنند که متيوان از يک فاجعه بشري جلو گيري کرد يک مامور عالي رتبه وزارت ماليه فرانسه امروز سه شبنبه گفت که ارقام تازه بر اساس ارزيابي اوضاع توسط بانگ جهاني و بانک انکشاف آسيا با ادارات بين المللي در محل ، صورت گرفته است اما کمسيون امداد فدرال پاکستان هنوز تعداد تلفات جاني را که ۷۳ هزار و دوصدو هفتاد و شش تن در هفته گذشته اعلام کرده بود تغيير نداده است در عين زمان جن اگلند امر امداد ملل متحد ميگويد که اداره او در نطر دارد براي ۳۵۰ هزار نفر که توقع ميرود از مناطق کوهستاني در زمستان پايين بيايند ، کمک هاي را تدارک نمايد . اگلند که بروز دوشنبه در واشنگتن صحبت ميکرد هوشدار داد که وقت براي رسانيدن امداد به آسيب ديدگان زلزله در مناطق دوردست ، قبل از رسيدن زمستان ، بسيار کم مانده است بروز دوشنبه ، پاکستان و هند سرحدات شانرا در امداد مرز فعلي در کشمير براي تبادله مواد امداد باز نمودند

XS
SM
MD
LG