لینک های دسترسی

در گذشت رئيس جمهور سابق هند


کي آر، نارايانان رئيس جمهور سابق هند که از يک سابقۀ محروميت اقتصادي و اجتماعي به عهده هاي ارشد ديپلوماتيک و سياسي مقرر شد در يک شفاخانۀ نظامي در دهلي جديد بعمر ۸۵ سالگي در گذشت . مامورين وزارت دفاع هند ميگويند نارايانان روز چهارشنبه بيش از يک هفته بعد از آنکه در آن شفاخانه بخاطر سينه بغل شديد و از کار افتادن گرده بستري شد، وفات يافت. نارايانان از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ بحيث رئيس دولت هندبود واولين عضو طبقۀ محروم موسوم به دالت هند بود که بمقام رياست جمهوري رسيد.

XS
SM
MD
LG