لینک های دسترسی

بش موضوع حقوق بشر در برما را با رهبران کشورهاي عضو انجمن جنوب شرق آسيا مورد بحث قرار داد


جورج بش، رئيس جمهور از رهبران انجمن کشورهاي جنوب شرق آسيا که اسم مخفف آن آسين است، تقاضا کرد تا از نفوذ شان جهت اعمال فشار بر برما در مورد سابقۀ حقوق بشر آن کشور، استفاده کنند. جورج بش امروز در حاشيۀ کنفرانس ايپک در بوسان کورياي جنوبي با هفت عضو آسين مذاکره کرد. البرتو رومولو، وزير خارجۀ فليپين گفت رهبران آسين به جورج بش گفتند در مورد وضع حقوق بشر در برما نگران هستند ولي بتماس شان با حکمروايان نظامي برما، ادامه ميدهند. جورج بش همچنان با ولاديمير پوتين، رئيس جنهور روسيه ملاقات کرد. مامورين قصر سفيد ميگويند جورج بش از يک پيشنهاد روسيه مبني برينکه منحيث يک راۀ جلوگيري از استفادۀ يورانيم در پروگرام توليد اسلحه، ايران يورانيم خود را در روسيه غني سازد، طرفداري نمود. دو رهبر همچنان در مورد ضرورت پيشبرد مذاکرات در بارۀ سازمان تجارت جهاني، دست داشتن سوريه در لبنان و پروگرام اسلحۀ ذروي کورياي جنوبي و مساعي در جهت مانع شدن سرايت مرض انفلونزاي پرندگان، صحبت نمودند.

XS
SM
MD
LG