لینک های دسترسی

انتخابات محلي در چيچنيا


جمهوري چيچينيا در جنوب روسيه اولين انتخابات پارلماني محلي را از هنگامي داير کرده است که ماسکو در سال۱۹۹۹

اداره آن مطقه را از نزد جدائي طلبان بدست آورد. راي دهندگان در چيچنيا امروز يکشنبه در بين ۳۵۰ داوطلب براي ۵۸ کرسي شوراي محلي ، افراد مطلوب خودرانتخاب مي کنند. هزار ها تن از افراد قواي امنيتي ، براي حفظ امنيت مستقر شده اند اما گروه هاي بين المللي مدافع حقوق بشر ميگويند جمهوري چيچينيا هنوز دستخوش خشونت بوده و قادر نيست انتخابات آزاد و منصفانه را داير کند.

مامورين طرفدار کريملن در چپيچنيا انتخابات امروز يکشنبه را ستوده آنرا گام تازه در جهت تامين صلح و ثبات در چيچنيا مي خوانند که يک قانون اساسي را تصويب کرده و ظرف دو سال اخير دو انتخابات براي رياست جمهوري را برگذار کرده است.

بسياري از تحليل گران همه پرسي برقانون اساسي چيچينيا وانتخابات براي رياست جمهوري چينچيا را مورد انتقاد قرارداده آنرا ناقص خوانده اند.

ده سال بعد از جنگ ، چيچنيا هنوز دستخوش خشونت و شدت عمل هاي روزانه ، سطح بلند بيکاري ، فقدان پروگرام و برنامه هاي اجتماعي و خدمات عامه چون برق و آب و غيره ضروريات اوليه است .

XS
SM
MD
LG