لینک های دسترسی

در لبنان قبرهاي دسته جمعي کشف شد


قواي لبنان يک قبر دسته جمعي را در يک شهر شرقي آن کشور کشف کرده اند که براي تقريباً ۳۰ سال مقر قومانداني استخبارات سوريه بود. اجساد حد اقل ۲۰ نفر امروز در شهر انجار در وادي بقاع از خاک برون کشيده شد. مامورين گفتند اجساد براي سالها مدفون بوده است و بقاياي آن که اکثراً استخوان است جهت تثبيت هويت براي آزمايشات دي ان اي فرستاده ميشود. ساکنين محل اين قبر را کشف کردند و متعاقباً بمامورين لبناني اطلاع دادند. سوريه تا ماۀ اپريل سال جاري که ۱۵ هزار عسکر باقي ماندۀ قواي خود را تحت فشار شديد بين المللي در قبال قتل رفيق حريري، صدراعظم سابق لبنان ازان کشور خارج ساخت، عمده ترين قدرت بود. يک تحقيقات جاري ملل متحد مامورين عاليرتبۀ سوريه دران قتل دخيل دانست ولي دمشق هرنوع نقش را تکذيب ميکند.

XS
SM
MD
LG