لینک های دسترسی

سقوط  يک طياره مسافربر نايجريا


يک طياره مسافر بر داخلي نايجريا در هواي طوفاني روز شنبه سقوط کرد و ۱۰۳ تن از راکبين خودرا که ده ها تن آنها شاگردان خردسال مکتب بودن به هلاکت رساند . مامورين اداره هوائي نايجريا ميگويند در واقعه س قوط طياره ناجريائي صرف هفت تن جان بسلامت برده اند . شاهدان عيني ميگويند طياره نايجريائي حيبن فرود آمدن در شهر بندري « هارپورت» شعله ور شد . در باره اينکه چه چز سبب سقوط طياره شرکت « سوسوليسو دي سي ۹» گرديد تحقيقات جريان دارد . اقارب قربانيان ميگويند طياره دست کم ۶۵ محصل را از يک مکتب ثانوي عيسوي براي سپري کردن تعطيلات شان به نزد خانواده هاي شان ميبرد . اين فاجعه هفت هفته بعد از آن رخ داده که تحقييقات در باره حاد ثه قبلي يک سقوط طياره هوانوردي ديگر نايجريا ، که باعث هلاکت ۱۱۷ شد هنوز جريان دارد . ا وليسيگون اوباسنجو رئيس جمهو ر نايجريا بعد از إن واقعه عهد سپرد که وضع و طرز المل تحفظي و امني جميع طيارات نايجريائي را بهبودي خواهد بخشيد . متخصصين هوانوردي ميگويند اکثريت طيارات جارتي نايجريا بيشتراز ۲۰ سال داشته و مستعمل و به اصلاح دست دو اند

XS
SM
MD
LG