لینک های دسترسی

صدام گواهي شاهدان را رد کرد.


صدام حسين رهبر برانداخته شدۀ عراق بار ديگر مؤثق بودن گواهي يک شاهد را در محاکمه اش باتهات جرايم عليۀ بشريت مورد سؤال قرار داد. او همچنان بار ديگر ادعا کرد که در توقيف ايالات متحده شکنجه شده است ولي قصر سفيد آن اتهانات را شديداً رد نمود.

امروز اولين شاهد مدعي العموم بمحکمه گفت در سال ۱۹۸۲ هشت ساله بود و در قريۀ دوجيل زندگي ميکرد که شکنجۀ مادر کلان و اعدام پدرش را توسط قواي امنيتي صدام مشاهده کرد. صدام بعداً اين گواهي را مورد حمله قرار داده گفت که شاهد که بمنظور پنهان نمودن هويتش از عقب پرده صحبت ميکرد ، در زمان اين حادثۀ ادعا شده خيلي کوچک بود و نميتواند واقعات را بخوبي بخاطر بياورد.

وکلاي مدافع همچنان گفتند که شاهدان تحت تاثير گواهي ساير شاهداني قرار ميگيرند که آنها گواهي شان را ميشنوند. صدام و هفت همدستش متهم اند که در قبال يک سؤ قصد ناکام عليۀ صدام، شکنجه و قتل عام بيش از ۱۴۰ شيعه را در دوجيل در سال ۱۹۸۲ هدايت داده و يا مرتکب شده اند.

XS
SM
MD
LG