لینک های دسترسی

رئيس جمهور بش تمديد يک ماهه لايحۀ وطن پرستي را امضا کرد


رئيس جمهور بش لايحۀ را امضا کرد که تمديد يک ماهه را به بخشهايي از قانون وطن پرستي ميدهد ، قانوني که صلاحيت حکومت را در تحقيقات قضاياي دهشت افگني افزايش ميدهد.

رئيس جمهور امريکا اين تمديد را روز جمعه در مرزعه را در شهر کرافرد تکساس امضا نمود وقانون وطن پرستي را در حالي فعال نگهداشت که اعضاي کانگرس در بارۀ تاثير آن بالاي آزادي هاي مدني امريکايي ها بحث ميکنند.

بخشهايي از اين قانون قرار است در ختم سال جاري که از آن فقط يکروز ديگر باقي مانده فسخ شود. قانون وطن پرستي صلاحيت حکومت فدرال را در انجام تعقيب ها ونظارت درحالي توسعه ميبخشد که روي قضاياي مظنون دهشت افگني تحقيقات مي کند.

ترينت دفي نطاق قصر سفيد گفت رئيس جمهور ازتمديد يک ماهه اين لايحه راضي نيست ، دفي گفت رئيس جمهور ميخواهد که اين قانون بطور دايمي وبا صلاحيت نگهداشته شود.

XS
SM
MD
LG