لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات  رئيس جمهور کرزي در باره  خطرمواد مخدر  براي افغانستان


حامد کرز ي رئيس جمهور افغانستان هشدارداده است که تجارت پررونق ترياک و هيروئين موجوديت افغانستان را منحيث يک ملت و دولت بخطر انداخته است .

کرزي در يک مصاحبه با اسو شي اييت پرس امروز يکشنبه زرع و تجارت مواد مخدر را تهديد بزرگتر از خطر دهشت افگني خواد و گفت گروه هاي خارجي و دهشت افگنان زارعين افغانرا مجبور ميسازند دست به کشت خشخاش زنند .

کرزي اظهار کرد مواد مخدر به اقتصاد افغانستان ماهيت جناهئي ميدهد و سيما و حيچيت افغانستانرا را لکه دار ميسازد و مانع انکشاف موسسات قوي دولتي مي گردد .

طي اين مصاحبه رئيس جمهور افغانستان از ملا محمد عمر رهبر طالبان دعوت کرد د باحکومت او تمۀس گيرد و در پي شتي افتد . اما او او ابراز شک کرد که رهبر فراري طالبان از مخفي گاه خود خارج گردد .

رهبر افانسنان همچنان گفت عساکر قواي اهتباف برهبري ايالات متحده که بزودي اداره عمليات امنيتي را در جنوب شرق افغانستنان بدوش مي گيرد نبايد بدون اجازه حکومت او دست به عمليات شديد تهاجمي زند .

XS
SM
MD
LG