لینک های دسترسی

اظهارات محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران در مورد  تحقيقات زروي کشور اش


محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران ميگويد که هيچ چيزي ايران را ازتعقيب تحقيقات ذروي باز نخواهد داشت

وي که بروزيکشنبه در تهران سخنراني مي کرد گفت فيصله نامه اداره بين المللي انرژي ذروي نمي تواند باعث حلوگيري از پسيشرفت ايران گردد.

اداره بين المللي انرژي ذروي راي داده است موضوع پروگرام ذروي ايران را به شوراي امنيت موسسه ملل ارجاع کند .

بعدازصدوراين راي ، حکومت ايران گفت معاينات غير مترقبه مفتشين ملل متحد را از تاسيسات ذروي خود پايان ميدهد و به عمليات غني سازي يورانيوم خود مبادرت مي ورزد . وزير دفاع روسيه بروز يکشنبه ازايران تقاضا کرد براي کاهش نگراني هاي بين المللي ، به همه سوالات در باره پروگرام ذروي خود پاسخ گويد . سيرگيي ايوانف وزيردفاع روسيه همچنان گفت معتقد است منازعه جاري پروگرام ذروي ايران را ميتوان از راه ديپلوماسي حل و فصل کرد .

دول غربي ايران را متهم به سعي براي اعمار اسلحه ذروي ساخته اند اما ايران اين الزام را رد مي کند

XS
SM
MD
LG