لینک های دسترسی

قصر سفيد تقاضاي مسدود شدن زندان گوانتانامو را رد ميکند


قصر سفيد يک گزارش ملل متحد را که تقاضاي مسدود شدن زندان گوانتانامو در کيوبا را مينمايد، ناقص خواند.

سکات مک للن نطاق قصر سفيد بروز پنجشنبه گفت تحقيق کنندگاني که اين گزارش را تهيه نموده اند ملل متحد را با نشر اتهاماتي بي اعتبار ساخته اند که از جانب زندانيان بعمل آمده و بگفتۀ وي براي دريافت حقايق کاوش و جستجو نشده است.

يک گزارش ملل متحد که اوايل روزپنجشنبه به نشر رسيدنتيجه گيري ميکند که ايالات متحده از حقوق محاکمۀ منصفانۀ زندانيان توسط يک محکمۀ بيطرف تخطي مينمايد و توصيه ميکند که ايالات متحده يا آنها را محاکمه نمايد و يا آنها را آزاد سازد. اين گزارش همچنان حاکيست که در بعضي موارد زندانيان شکنجه شده اند.

بروز پنجشنبه پارلمان اروپايي يک فيصله نامۀ غير واجب الاجرا را به تصويب رسانيد که مسدود شدن اين زندان را تقاضا مينمايد.

پنج تحقيق کننده اين گزارش را بر اساس مصاحبه زندانانيان سابق و وکلاي مدافع آنان و گزارش رسانه هاي خبري و موسسات غير حکومتي و اسناد محرمانۀ حکومت ايالات متحده براي کميسيون حقوق بشرملل متحده تهيه نموده اند.

مک للن نطاق قصر سفيد گفت که زندانيان مربوط به القاعده دهشت افگنان خطرناکي اند که در نشر اطلاعات غلط آموزش ديده اند. وي همچنان گفت که کميتۀ صليب سرخ بين المللي دسترسي مکمل به زندان داشته اند.

تحقيق کنندگان ملل متحد ميگويند آنها يک دعوتنامۀ ايالات متحده براي بازديد از زندان گوانتاناموي کيوبا را بخاطر داشتن دسترسي محدود با زندانيان رد نموده اند.

بتاريخ هفدهم ماه فبروري سال ۱۹۷۹ يعني ۲۷ سال قبل از امروز چين بر ويتنام حمله کرد. در پاسخ به تهاجم ويتنامي ها بري کمبوديا،چين يک تهاجم برا ويتنام را براه انداخت. بعد از ختم جنگ ويتنام در سال ۱۹۷۵، تشنجات بين ويتنام و چين بطور چشمگيري افزايش يافت. ويتنام ضمن کوشش براي توسعه نفوذ خود يک پايگاه نظامي را در لاوس تاسيس و مناسبات خودرا با رقيب چين يعني اتحاد شوروي تقويه نمود، و رژيم پل پوت کمبوديا را در سال ۱۹۷۹ سرنگون ساخت. درست يکماه بعتدر ،قواي چين بر ويتنام تهاجم برد ولي در طول نه روز جنگ خونين و شديد، حمله قواي چين عقب زده شد. تشنجات بين چين و ويتنام تا مدت يک دهه بعدتر متشنج باقي ماند و قسمت بيشتر منابع ويتنام براي حفظ سرحدات ان با چين و منافع ان در کمبوديا اختصاص داده شد.

XS
SM
MD
LG