لینک های دسترسی

مسافرت يک مامورارشد امريکايي به هند جهت حل اختلافات روي يک معاملۀ ذروي ملکي


يک مقام ارشد امريکايي امروز چهارشنبه براي مذاکرات دقايق آخر روي يک معاملۀ مغلق همکاري ذروي به هند مواصلت ميکند.

سفرنکلس برنز معين وزارت خارجۀ امريکا فقط چند روز قبل از آنکه رئيس جمهور بش سفر سه روزه اش مجوزۀ اول مارچ را به هند آغاز نمايد، صورت مي گيرد.

اين معامله هند را مجاز خواهد ساخت تا دستگاه هاي توليد نيروي ذروي و مواد سوخت ذروي را در صورتي خريداري نمايد که تاسيسات ذروي نظامي اش را از ملکي جدا ساخته و تاسيسات ذروي ملکي اش را براي تفتيش ملل متحد باز نگهدارد.

برنز طراح عمدۀ اين معامله بوده و سفر دقايق آخر وي به هند بحيث نشانۀ نگريسته ميشود که دو جانب در حل اختلافات شان قبل از آغاز سفر رئيس جمهور امريکا نزديک هستند.

دهلي جديد و واشنگتن هردو ميخواهند تا اين معاملۀ ذروي ملکي موضوع عمدۀ مسافرت رئيس جمهور بش باشد. اين موافقه دوستي جديدي را بين دو کشور تحکيم خواهد بخشيد.

XS
SM
MD
LG