لینک های دسترسی

هند در مذاکرات انرژي ذروي با ايالات متحده از پيشرفت گزارش داد


مقامات هندي ميگويند در جريان مذاکرات بمنظور رسيدن بيک توافق انرژي با ايالات متحده به پيشواز سفر هفتۀ آيندۀ جورج بش، رئيس جمهور به آن کشور، پيشرفت هايي صورت گرفته است. امروز در يک بيانيۀ وزارت خارجۀ هند گفته شد که دو جانب مذاکرات مفصل و مثمري داشته اند که به توضيحات بيشتر در موضوعات منجر شده است. اما هيئت هاي مذاکرات در مورد قابليت تکميل توافق قبل از مواصلت رئيس جمهور اظهار شک و ترديد نموده اند.

واشنگتن فراهم نمودن تکنالوژي ذروي ملکي را براي هند عرضه کرده ولي ميخواهد اطمينان حاصل کند که دهلي جديد ازين وسايل براي مقاصد نظامي استفاده نکند.

جورج بش، رئيس جمهور گفته است که ميخواهد با توافقي روي اين موضوع از هند باز گردد تا بتواند بتبليغات براي آن در کانگرس آغاز کند. کانگرس بايد اين توافق را منظور نمايد.

بعضي از اعضاي کانگرس مخالف انتقال تکنالوژي ذروي بهند هستند و استدلال ميکنند که چنين توافقي بمعاهدۀ عدم انتشار اسلحۀ ذروي، که هند امضا نکرده، صدمه ميرساند.

XS
SM
MD
LG