لینک های دسترسی

Breaking News

تخفيف  قيود برگشت  و گزاردر وزيرستان شمالي


مقامات پاکستاني بدنبال يک عميات نظامي بريک منطفه نيمه خود مختارقبايلي همسرحد افغانستان قيودبرگشت وگذار را تقليل داده است .

مقامات اين تقليل را براي آن اعلام کرده اند تا به اهالي و باشندگان وزيرستان شمالي فرصت دهند براي خريداري مواد غذائي وساير مواد مورد ضرورت از منازل شان خارج شوند.

بسياري از باشندگان با استفاده از اين مهلت هفت ساعته فرار کرده اند .

مامورين همچنان هشداريه هائي رابراي اهالي نشر و پخش کرده اند که تندورانرا پناهگاه ندهند .

حد اقل سه راکت تندروان شب هنگام به شهربنو اصابت کرده اما تلقات و جراحاني را ببار نياورده است .

قيود بر گشت وگذاربعداز آن برقرار گشت که تندروان به شهر عمده ميران شاه وزيرستان شمالي حمله کرده و عمارات حکومتي را اشغال کردند اما قواي پليس دوباره آن عمارات راتحت اداره خود درآورده اند .

زياده ز ۱۵۰ تندرو و ۵عسکر پاکستاني درين خشونت ها کشته شده و ذخاير عظيم اسلحه و مواد منفجره ازبين برده شده است .

XS
SM
MD
LG