لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات  جنرال ارشد ايالات متحده درعراق


جنرال جارج کيسي جنرال ارشد ايالات متحده درعراق ميگويد قواي اهتلاف و عاقي ها طي سه سالي پيشرفت هاي زياد کرده اند و او انتظاردارد که طي سال جاري ۲۰۰۶ در ميزان قواي اهتلاف کاهش هاي تدريجي بعمل خواهدآمد .

جنرال جارج کيسي که بمناسبت سومين سالگرد آغاز جنگ در عراق امروز يکشنبه در پروگرام روزيکشنبه فاکس صحبت مي کرد جنگ هاي مداوم فرقوي رادر عراق تائييد کرد اما گفت انتظاردارد رهبران سياسي عراق يک حکومت با ثباتي را بر قاعده تامين وحدت ملي مردم عراق تشکيل بدهند .

اما سناتورريچرد « دربن » ازحزب ديموکدات که در عين پروگرام تيلوزيوني صحبت مي کرد گفت عراق در آستانه جنگ داخلي قراردارد و مشي هاي اداره بش در عراق ناکام شده و نتوانسته است براي پيشبرد جنگ عساکر ، تجهيزات و زعامت مقتضي را فراهم سازد .

سناتور دربن گفت سال جاري ۲۰۰۶ يک سال بسيار مهم براي قواي امنيتي عراقي جهت بدست گرفتن کنترول وضع کشورشان است ورئيس جمهور بش بايد در باره پيشرفت در عراق بمردم گذارش هاي منظم و تازه دهد .

اين تبصره ها در حالي بعمل آمد که افراد ضد جنگ در عراق در چندين کشور جهان براي برگذاري اين سومين سال شروع جنگ ، تظاهراتي رابراه انداختند .

XS
SM
MD
LG