لینک های دسترسی

در امادگي  براي توسعه نقش ناتو در نواحي نا ارام جنوب و جنوب شرق افغانستان که...


در ائينه مطبوعات جهان ابتدا فشرده مقاله روز نامه نيو يارک تايمز بقلم کارلوتا گال تقديم ميشود. روز نامه مي نويسد:

در امادگي براي توسعه نقش ناتو در نواحي نا ارام جنوب و جنوب شرق افغانستان،که يک نماينده ناتو مشکلترين عمليات اين اتحاديه تا اين تاريخ خواند، برتانيه روز پنجشنبه قومانداني قواي حفظ صلح ناتو را در افغانستان بعهده گرفت.

جنرال دويد ريچاردذ برتانوي طي مراسم مختصري اين وظيفه را اختيار نموده و به شورشيان هشدار صادر کرد که ميخواهد با قواي ناتو و امريکا در تحت يک قومانداني واحد، يک نيروي امنيتي قوي را بوجود اورد. جنرال ريچاردذ مسئوليت نه هزار عسکر مربوط به قواي بين المللي تعاون امنيتي تحت رهبري ناتو را بعهده گرفت که در کابل و بخشهاي شمالي و غربي افغانستان مستقر اند و توجه انها به حمايت از فعاليت هاي باز سازي معطوف است.

در ختم ماه جولاي جنرال ريچاردذ قومانداني ناتوو ساير قوا را در شمال افغانستان بعهده خواهد گرفت و بدين ترتيب در عمليات محاربوي عليه شورشيان نقش بيشتري خواهد داشت. روز نامه نيو يارک تايمز به ادامه مي نويسد که با رسيدن در حدود شش هزار عسکر ناتو در جنوب به ايا لات متحده امريکا اجازه ميدهد در ماه اگست بين دو الي سه هزار عسکردر قوه ۱۹۰۰۰ هزاري نفري خود کاهش بعمل اورد.

قواي امريکا در ولايات سرحدي شرق افغانستان باقي خواهند ماند و انتظار ميرود انها در ماه نومبر تحت بيرق ناتو درايند و بدين ترتيب جنرال ريچاردذ قومانداني قواي نظامي ناتو در سر تا سر کشور را بعهده خواهد داشت.

روز نامه نيو يارک تايمز به نقل قول از حکمت چيتين،نماينده غير نظامي ناتو در افغانستان مينويسد که اين عمليات زميني مشکلترين عملياتي خواهد بود که تا حال ناتو انجام داده. وي همچنان اظهار داشته که بخاطر همه جهان و همه منطقه، ناتو نمي تواند در افغانستان ناکام بماند، و براي موفقيت، هرچه لازم باشد انجام خواهد داد. روز نامه خاطر نشان ميسازد که قوماندان جديد برتانوي وعده کرد که عليه انهايکه از طريق خشونت به مخالفت با حکومت ادامه دهند، ازقوه نظامي استفاده خواهد شد.

وي همچنان گفت که با قومنداني نظامي پاکستان همکاري خواهد کرد تا به شورشيان پناه داده نشود.

ضمنا روز نامه کريسچين سائينس مانيتر مضموني را بقلم دويد ماتيرو از هرات نشر کرده که نکات برجسته ان تقديم ميشود:

نويسنده اظهار عقيده نموده که شهر هرات با داشتن سرک هاي اسفلت و برق بيست و چهار ساعته يک مرکز تجارتي و يک نمونه باثباتي در کشوري است که هنوز کوشش دارد بپاي خود ايستاده شود.نويسنده مدعي است که تمول و پيشرفت شهر هرات بيشتر مديون مساعدت ايران است.

جمهوريت ايران يکي از بزرگترين شرکاي تجارتي افغانستان بوده و سهم ان از طريق احداث سرک ها و اعمار مکاتب، در شهر هرات مشهود و نمايان است و يا ۲۰۴ مليون دالري که ايران در کمک با افغانستان بمصرف رساينده انکشور را در جمله کمک دهندگان عمده در دوران بعد از جنگ در افغانستان قرار ميدهد.

نويسنده روز نامه کريسچين سائينس مانيتر خاطر نشان ميسازد که گرچه ايا لات متحده امريکا و ايران در مبازره بين المللي روي کوشش هاي ادعا شده ايران در بدست اوردن سلاح ذروي،در گير اند، اين رقباي ديرينه در افغانستان خوب با هم همکاري کرده اند،در کشوريکه که انها علا يق مشترک دارند.

روز نامه در اخير از قول بعضي ناظرين علاوه ميدارد اگر از طريق وضع تعزيرات و يا جنگ ، بر ايران فشار اورده شود، لطمه بزرگي به بازي در افغانستان،که اولين ميدان جنگ درمبارزه با دهشت افگني بود، وارد خواهد شد.

XS
SM
MD
LG