لینک های دسترسی

رايس: کشورهاي غربي قبل از تاکيد بر اقدام ملل متحد عليۀ ايران چند هفته صبر خواهد کرد


کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده ميگويد حکومات کشورهاي غربي قبل از اعمال فشار بر ملل متحد جهت اتخاذ اقدامات شديد عليۀ ايران و پروگرام ذروي مظنون آن کشور چند هفته انتظار خواهد کشيد.

رايس اين مطلب را امروز در تلويزيون امريکا بيان کرد. او گفت اين وقفه به اروپائيان فرصت خواهد داد تا مشوق هائي را براي ايران طرح کنند که آن کشور را ترغيب نمايد به پروگرام مواد سوخت ذروي خود خاتمه دهد.

در عين زمان،

جورج بش، رئيس جمهور ميگويد نامۀ محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران بسؤال عمدۀ که تهران چه وقت پروگرام ذروي خود را ترک ميکند، پاسخ نداده است. بروز سه شنبه مامورين ايالات متحده اين نامه را يک کوشش در آخرين دقايق براي ايجاد نفاق در شوراي امنيت ملل متحد خواند.

پنج عضو دائمي شوراي امنيت ملل متحد موضوع وضع يا عدم وضع تعزيرات را عليۀ تهران بخاطر امتناع از متوقف ساختن فعاليت هاي غني سازي يورانيم، تحت غور قرار داده اند.

در يک انکشاف ديگر مجلۀ تايم يک نامۀ سرگشادۀ جديد را از يک مامور ارشد ايراني منتشر ساخته که آنچه را يک بنياد براي مذاکره روي حل بن بست ذروي خوانده، پيشنهاد ميکند.

حسن روحاني درين نامه ميگويد ايران آماده است روي طرزالعمل اجازه دادن به تفتيش هاي جامع و عاجل تاسيسات ذروي آن کشور، مذاکره کند. او همچنان ميگويد که تهران آماده است يک حد اعظمي قابل تصديق را در غني سازي يورانيم مورد استفاده در دستگاه هاي توليد برق قبول کند.

XS
SM
MD
LG