لینک های دسترسی

احتجاج و اعتصاب نخوردن عذاي افغانها در يک کليساي بزرگ آيرلند


۴۱ تن ازافغانها که طالب پناهندگي در آيرلند اند اما تقاضاي پناهندگي شانرا آيرلند رد کرده درکليساي بزرگ سن پتريک دوبلن پايتخت آيرلند از خوردن غذا دست کشيده اند

مامورين کليسا امروز دوشنه گفتند که ۳۳ افغان از روز يکشنه بدين سواز خوردن غذا دست گرفته و هشت تن يگر رسماً به ايشان پيوسته اند .

مامورين مربوط ميگويند ايندسته از افغاانها نسبت رد شدن درخواست هايشان براي باقي ماندن در دوبلن مايوس و افسرده شده اند. آنهاميگويند هرگاه برفتن به افغانستان مجبور ساخته شوند حيات شان معروض بخطر خواهد شد .

يک سخنگوي وزارت عدليه آيرلند رلند ايرلند گفت همه نقاضا ها براي کسب پندهندگي افغانها منصفانه و بادر نظرهمه جوانب رد شده ست .

مامورين کليساي بزرگ آيرلند اين دسته افغانها را قبول کرده وگفته اند کليسا محل امن براي پناهندگان است .


XS
SM
MD
LG