لینک های دسترسی

جنگ گسترده در پايتخت سوماليا مشتعل گرديده است


گزارش ها از موگاديشو حاکيست که جنگ گسترده در پايتخت سوماليا مشتعل گرديده است. در اثر تجديد برخورد ها بين مليشاه هاي اسلامي و اتحاديه جنگسالاران، که طرفدار انفکاک دين از دولت است، لا اقل سي نفر کشته شدند.

هزاران تن از افراد غير نظامي از منازل شان در موگاديشو فرار ميکنند.خبر نگار صداي امريکا در موگا ديشو امروز گفت جنگ بحيث يک نبرد براي کنترول يک هو تل در مرکز شهر اغاز گرديد،و بعد فورا شدت اختيار کرد و در سر تا سر شهر گسترش يافت.

در اين جنگ، طرفين از هاوان، دافع هوا،اسلحه خفيف و راکت انداز ها ااستفاده ميکنند.

در دوران جنگ هاي که طي چندروز اخير رخ داد،و با يک اتش بس بي بنيادخاتمه يافت، تقريبا ۱۵۰ نفر کشته شدند.


XS
SM
MD
LG