لینک های دسترسی

حکم محکمۀ نيپال درمورد رهايي وزراي حکومت گيانندرا از قيد


محکمۀ عالي نيپال به حکومت امر داد تا سه وزيرسابق حکومت خلع شدۀ گيانندرا را از حبس رها نمايد.

اين سه وزير ماه گذشته به ظن سعي در سرکوب نمودن اعتراضات بطرفداري از ديموکراسي باز داشت شده بودند .آن اعتراضات گيانندرا را وادار ساخت قدرت مطلق را در ماه اپريل رها نمايد.

سه وزير بنامهاي راميش نات پندي، نيچايا سومشاري رانا وسريش سومشير رانا عريضۀ را به محکمه اراسل داشته و توقيف شان را مورد سوال قرارداده اند. و محکمه نيپال امروز يکشنبه به طرفداري آنها حکم صادر کرده گفت مدارک کافي براي دوام توقيف آنها دردست نيست .

XS
SM
MD
LG