لینک های دسترسی

راي دهي زنان براي اولين بار در کويت


مردم کويت در انتخابات تاريخي پارلماني يي راي ميدهند که براي اولين بارشامل زنان راي دهنده ونامزد کرسي هاي پارلماني ميشود.

در حاليکه راي دهندگان از بين ۲۵۲ نامزد، ۵۰ نفر را براي شوراي ملي انتخاب مينمايند، در سرتاسر اين کشور عربي امير نشين در خليج فارس، مراکز جداگانۀ راي گيري براي زنان و مردان ايجاد شده است.

بيست وهشت زن نيزدر بين نامزدان کرسي هاي پارلماني مبارزه مينمايند.

سال گذشته به زنان کويتي که ۵۷ فيصد سيصدو چهار هزار نفرواجد شرايط راي دهي را در آنکشورتشکيل ميدهند، حق راي دهي اعطا گرديد.

تحليل گران ميگويند شرکت زنان باعث ايجاد شديد ترين مبارزات انتخاباتي در تاريخ کويت گرديده است. نامزدان اصلاح طلب اميدوارند بابدست آوردن کرسي هاي کافي در پارلمان بتوانند مبارزه برعليه فساد اداري را براه بياندازند.

نتايج اوليه اواخر امروز انتظار برده ميشود.

XS
SM
MD
LG