لینک های دسترسی

رئيس جمهور سري لانکا پيشنهاد صلح را براي شورشيان تجديد کرد


رئيس جمهور سري لانکا خواستار مذاکرات مستقيم با ببرهاي جدائي طلب تامل شده ميگويد متخصصين او پلان يک راۀ حل ممکن را براي منازعۀ فرقوي ده ها ساله ترتيب ميکنند.

مهيندا راجاپاکسي، رئيس جمهور سري لانکا امروز گفت ميخواهد به رهبران شورشيان مسودۀ توافق پيشنهادي را ارائه کرده و بعدتر آنها را وادار بسازد که بنشينند مسوده را مورد بحث قرار بدهند و تغيرات را دران سفارش کنند.

آقاي راجاپاکسي در حالي پيشنهاد خود را به ڤيلوپيلاي پرابهاکارن، رهبر شورشيان طي مصاحبه اي با تلويزيون ان دي تي ڤي هند ارائه کرد که افزايش در خشونت آن کشور را بکرانۀ جنگ داخلي کشانيده است. شورشيان تابحال باين پيشنهاد پاسخ نداده اند.

دو جانب در ماۀ فبروري اولين دور مذاکرات را براه انداختند. اما دور دوم که براي ماۀ اپريل در نظر گرفته شده بود، بعد ازان فسخ گرديد که هرکدام جانب مقابل را بخاطر تشديد خشونت ها ملامت نمود.


XS
SM
MD
LG