لینک های دسترسی

هشدارايران به هشت کشور صنعتي مبني بر اينکه  عليه پروگرام زروي آن تصميم نگيرند


ايران به گروه هشت کشور صنعتي عمده جهان عليه هرگونه تصميم گيري بمقابل پروگرام زروي ايران بدون مشوره قبلي با تهران هشدارداده است .

منوچر متکي وزير خارجه ايران بخاطر عدم مشارکت ايران در ماه جاري در جلسه سران ،اتخاد تصميم در آن جلسه ممکن باعث نفي پيشرفت بر پروگرام زروي ايران گردد.

علي لاريجاني مذاکره کننده ايران بر پروگرا م زروي آن کشور ، در اين هفته با هاوير سالونا رئيس اداره مشی خارجي اتحاديه اورپائي جهت بحث بر پيشنهناد مشوق هاي بين المللي به ايران ، که از ايردان خواسته است در مقابل عمليه غني سازي يورانيوم خودرا متوقف سازد ، مالاقات خواهد کرد.

پنج عضودايمي شوراي امنيت موسسه ملل جمع جرمني ، مجنموعه مشوق هاي اقتصادي را به ايران پيشکش کرده اند. آنها از ايران مي خواهند قبل از تشکيل جلسه سران به تاريخ ۱۵ ماه

جوائي در سن پيطرزبرگ روسيه به مشوق ها پيشنهادي پاسخ گويد .

ايران گفته است تا اواخر ماه آگست بدان پاسخ نخواهدداد .


XS
SM
MD
LG